2008/03/22

သမီးရဲ့ဦး

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>သမီးရဲ့ဦး ၂။၃။၉၈
က်မရဲ့ဘ၀မွာဒီႏွစ္ဟာအေ_ပာင္းအလဲေတြအမ်ားဆံုး_ဖစ္လာတာမို့ဘ၀တသက္တာလံုးေမ့လုိ့မရတဲ့ႏွစ္တႏွစ္အ
_ဖစ္မွတ္တမ္းတင္ရပါေတာ့မယ္ရွင္၊ဒီႏွစ္ထဲမွာအထက္တန္းေက်ာင္းသူအ_ဖစ္ကိုးတန္းမွာတက္ရတဲ့အ_ပင္သူငယ္
တန္းကစ။ေနလာရတဲ့အလယ္တန္းေက်ာင္းကေနအထက္တန္းေက်ာင္းကိုစေ_ပာင္းခဲ့ရတာက်မရဲ့ပထမဆံုးအေ_ပာင္း
အလဲပါပဲရွင္၊ေနာက္ ဒီႏွစ္ထဲမွာဘဲက်မဟာမိန္းကေလးတုိ့သဘာ၀ဓမြၽတာရာသီေသြးစတင္ေပၚလာပါတယ္၊
သိသိသာသာ}ကီးေ_ပာင္းလဲခဲ့တာကေတာ့က်မရဲ့ခႏ<ာကိုယ္ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ့စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာတုိ့ဘဲ_ဖစ္ပါတယ္ရွင္။
ဓမြၽတာရာသီေသြးမေပၚမီကအသင့္အတင့္ဖံြ့_ဖိဳးလာခဲ့တဲ့က်မရဲ့ခႏ<ာကိုယ္ဟာဓမြၽတာရာသီေသြးေပၚ_ပီး၃။၄လအတြင္း
မွာသိသိ သာသာဖံြ့_ဖိဳးလာ_ပီးတကယ့္မိန္းမ}ကီးတေယာက္အသြင္အ_ပင္ကိုစတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ပါေတာ့တယ္။
ခႏ<ာကိုယ္ဖံြ_ဖိဳးလာတာနဲ့အမဋက်မရဲ့စိတ္ဓာတ္ေရးရာမွာလဲဟုိတုန္းကနဲ့မတူေတာ့ပဲဆန့္က်င္ဘက္လိင္ေတြ_မင္ရင္
}ကီးသည္_ဖစ္ေစရြယ္တူ_ဖစ္ေစရွက္သလုိရြံ့သလုိနဲ့ရင္ထဲမွာဖုိ_ပီး အို ဘယ္လုိေ_ပာရမယ္မွန္းမသိေအာင္
စိတ္လ+ပ္ရွားတတ္လာပါ_ပီးရွင္၊
ေျသာ္ ငါဟာအပ်ိဳေပါက္ဆုိတဲ့အရြယ္ကို လပိုင္းေလာက္ကေလးဘဲ _ဖတ္သန္း_ပီးအလ်င္အ_မန္ အပ်ိဳ}ကီးဖားဖား
_ဖစ္လာပါ_ပီေကာ ရယ္လုိ့ပီတိေတာင္_ဖစ္မိပါတယ္ရွင္၊
သ}ကၤန္တြင္းမွာေမြးဖြားလာခဲ့သူမုိ့က်မကိုေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟအားလံုးကတရင္းတႏီွး အတာ။ မိတာလို့ခ်စ္စႏုိးေခၚ
-ကပါတယ္၊
မိတာေရ လာမဲ့သ}ကၤန္မွာလမ္းထိပ္က။ ပိေတာက္ပ်ိဳ_ဖဴမႏႊၽတ္မွာေရကစားဖုိ့တုိ့လမ္းထဲကအပ်ဳိ
ေတြစာရင္းေကာက္ရာမွာ မိတာကိုလဲေရြးထည့္သြားတယ္ကြယ္၊
တေန့ကက်မေရကူးကန္က_ပန္အေရာက္မွာ ေမ့ေမ့ညီမက်မတုိ့နဲ့အတူေနတဲ့ေဒၚေလးကဆီး}ကိဳေ_ပာလုိက္ေတာ့
က်မရင္ထဲမွဒိန္းကနဲ_ဖစ္သြား_ပီးအရမ္း၀မ္းသာသြားမိပါတယ္၊
ဒီလုိနဲ့ဒီႏွစ္အတာသ}ကၤန္မွာက်မဟာလမ္းထဲကတ_ခားအပ်ိဳေတြနဲ့အတူလမ္းထိပ္မွာတူညီ၀တ္စုံ ၀တ္_ပီး
ေရပက္ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္၊ သ}ကၤန္ရက္အတြင္းေရပက္ခံကားေတြေပၚက။ ဘဲေတြက်မရဲ့ ေရစုိေနတဲ့ ကိုယ္ခႏ<ာ
ရ+ိက္ဖို}ကီးငယ္အသြယ္သြယ္ကိုစူးစူးစိုက္စိုက္အျကည့္ခံရတာေတြလမ္းထဲက ကာလသား }ကီး}ကီးငယ္ငယ္ေတြရဲ့
အေရးေပးခံရတာေတြ။ အုိအဲဒါေတြကိုက်မရင္မွာတလွပ္လွပ္ရင္ဖုိ _ပီးစိတ္ကစားလ+ပ္ရွားခဲ့ရတာေတြ
ကိုေတာ့က်မအက်ယ္ခ်ဲ့ ေ_ပာ_ပမေနေတာ့ပါဘူးရွင္၊
သ}ကၤန္အက်ေန့ဟာက်မရဲ့တဆယ္ငါးႏွစ္ေ_မာက္ေမြးေန့မုိ့က်မတုိ့အိမ္မွာအုန္းႏို့ေခါက္ဆြဲနဲ့ဆြမ္းေက႒း_ပီးေမြးေန့
အခမ္းအနားကေလးတစ္ခုလုပ္_ဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီေမြးေန့ပဲြမွာစကားစပ္မိ-က^ပီးသ}ကၤန္_ပီးရင္ သန္လ်င္ဘက္က
ရြာေလးတရြာမွာ အေ_ခခ်ေနထုိင္တဲ့ က်မေဒၚေလးရဲ့ေယာကၤ်ားဘက္က ေဆြမ်ိဳးအိမ္ကိုသံုးရက္ေလာက္ နားနားေနေန
အပန္းေ_ဖခရီးထြက္ရေအာင္တိုင္ပင္-ကေတာ့ ေဖေဖနဲ့ေမေမမလုိက္_ဖစ္-ကဘဲေဒၚေလးတုိ့ လင္မယားနဲ့က်မသာ သြား
-ကဖုိ့စီစဥ္ လိုက္-ကပါတယ္ရွင္၊
သ}ကၤန္အ_ပီးႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ေန့မွာက်မတုိ့တူအရီးသံုးေယာက္သန္လ်င္ဘက္ကိုထြက္ခဲ့-ကပါတယ္။
ေန့လည္ဘက္မွာသန္လ်င္ေရာက္ေပမဲ့ေစ်းထဲ၀င္။၀ယ္စရာရွိတာ၀ယ္။ဘုရားဖူးနဲ့မို့ညေနေစာင္းမွာဘဲက်မတုိ့စတည္းခ်
မ့ဲရြာေလးကိုေရာက္သြား-ကပါတယ္။ ေတာရြာသဘာ၀အေလ်ာက္တိတ္ဆိတ္ ေအးခ်မ္း_ပီး လဋပ္စစ္မီးမရွိတာမို့
လေရာင္ရ$မ္းပတဲ့ညရဲ့ အလွအပကို-ကည္-ကည္ႏူးႏူးခံစား-ကရပါတယ္၊
က်မတုိ့သြားလည္ပတ္တဲ့အိမ္ကေလးဟာအတန္အတင့္က်ယ္၀န္းေပမဲ့။ ေတာရြာဓေလ့အတိုင္း အိပ္ခင္းအိပ္ယာ
အပိုသူတုိ့မွာမရွိ-ကပါဘူးရွင္။ ဒါေျကာင့္ရန္ကုန္ကလာလည္-ကတဲ့က်မတုိ့တူအရီး သံုးေယာက္ဟာ _ခင္ေထာင္တလံုး
ထဲမွာဘဲ အတူတူအိပ္-ကရပါတယ္၊
က်မဟာသ}ကၤန္ေရာက္တုန္းကေရကစားထားလို့ပင္ပမ္းေနတာတေ-ကာင္း။ ေန့လည္က ေစ်းထဲနဲ့ ဘုရားေပၚ
ေလဋာက္သြားခဲ့ရတာတေ-ကာင္းတုိ့ေ-ကာင္ ့လေရာင္ရ$မ္းပ_ပီးတိတ္ဆိတ္ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ေတာရြာ ရဲ့အလွအပ သဘာ၀
ကိုသိပ္မ-ကည္ႏူးႏိုင္ေတာ့ပဲ။ ညရွစ္နာရီခြဲေလာက္မွာ တခ်ိဳးထဲအိပ္ေမာက်သြားရပါတယ္ရွင္၊
အိပ္ယာေ_ပာင္းတာနဲ့ေစာေစာအိပ္ေပ်ာ္မိတာေ-ကာင့္ထင္ပါရဲ့ တစ္ေရးမႏိုးဖူးတဲ့က်မဟာ မႏိုးစဖူး ႏုိး
ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီလုိတေရးႏိုးခဲ့လို့လဲ က်မအရြယ္ ဘယ္မိန္းကေလးမွ ေတြ့ဖူးမ_မင္ဘူးတာမ်ိဳး က်မအနီးကပ္
ေတြ့_မင္ခဲ့ရတာေပါ့ရွင္၊
_ဗဳန္းကနဲက်မႏိုးႏိုးခ်င္း မ်က္လံုးဖြင့္မျကည့္ _ဖစ္ပါဘူးရွင္။ က်မရဲ့ညာဘက္ေဘးကအသက္ ရ+သံခပ္ _ပင္း_ပင္း
ကို-ကားရေတာ့ ပထမထိတ္ကနဲ လန့္သြားမိပါေသးတယ္၊ ေနာက္မွ ေအာ္ ငါေရာက္ေနတာ ရန္ကုန္က
ငါ့အိပ္ယာထဲမွ မဟုတ္တာ။ ေဘးမွာ ေဒၚေလးတို့ရွိေနပါလားရယ္လို့အသိတရား၀င္လာမွ စိတ္သက္သာရာ
ရပါေတာ့တယ္၊ ဒါေ-ကာင့္ ညဦးပိုင္းတုန္းက မခံစားမ-ကည္ႏူးလိုက္ရတဲ့ လေရာင္ရ$န္းရ$န္းေ၀နဲ့ ညရဲ့အလွအပ
ကိုျကည့္ခ်င္_မင္ခ်င္စိတ္ေပၚေပါက္လာတယ္၊ မ်က္ေစ့ကိုဖြင့္-ကည့္လိုက္တဲ့အခါ မွာ။ လေရာင္ဟာ
က်မတို့တူအရီးေတြအိပ္ေနတဲ့ အိပ္ယာထဲအထိ _ဖာက်ေနတာမို့ က်မရဲ့ညာဘက္ေဘးရွိေဒၚေလး ကိုလည္း
မ်က္ေစ့ေစြ_ပီးတစ္ခ်က္ျကည့္မိလိုက္ပါတယ္ရွင္၊
အို ကိုကလဲမကဲနဲ့ကြယ္။ ေဘးမွာမိတာရွိေနတယ္ဆိုတာမ်ားသတိထားစမ္းပါအံုး
ခ်စ္ကလဲကြား မိတာကကေလးဘဲဟာကိုခုေတာင္အိပ္ေမာက်ေနတာဘဲဟာ။ ဘယ္လိုသိႏိုင္မွာလဲ။ ေနာက္_ပီး
သ}ကၤန္တြင္း}ကီးမို့ေရွာင္ပါဆိုလို့လဲေရွာင္ေနခဲ့ရတာသုံးရက္}ကီးမ်ားေတာင္။
သူ့ေ_ပာလိုက္ရင္ဒီလိုခ်ည္းဘဲဆင္ေ_ခ ဆင္လက္ေတြနဲ့ ေရွ့ေနပီသေနလိုက္တာ။ အို ျကည့္ပါလား ေ_ပာယင္း
ကိုကဲလာ_ပန္_ပီး။ အုိ ဟင့္ ယားတတ္တယ္ ကိုရယ္ေတာ္ ေတာ္ပါေတာ့ ေနာ္။
က်မရင္ထဲမွာ မီးရထားဆယ္စင္းေလာက္_ပိဳင္တူခုတ္ေမာင္းသြားသလုိ ဖိုလ+ိက္_ပီးေမာသြားပါတယ္။ ဒုကွ်ပါဘဲ။
ဘယ္လိုမွ ေရွာင္တိမ္းလို့မရေတာ့ပါလား။ မ်က္ေစ့ေတြကိုအတင္း_ပန္မိွတ္ထားေပမဲ့နားက ေတာ့ သူတုိ့ေ_ပာဆုိေန-က
တာေတြကို-ကား_မဲ-ကားေနရပါတယ္၊
ကိုရယ္ ဟိုဘက္နည္းနည္းတုိးပါဦး။ ေတာ္ေတာ္-ကာ မိတာကိုသြားထိမိလို့သူ့ကိုလ+ပ္ႏိ+းလိုက္သလို
_ဖစ္သြားပါဦးမယ္၊
ႏိ+းစရာမလိုပါဘူးေဒၚေလးရယ္ မိတာႏိုးေန_ပီးသာပါလို့က်မစိတ္ထဲကက်ိတ္ေ_ပာလိုက္ပါတယ္။
ေနာက္ခ%ျကာေတာ့က်မရဲ့ညာဘက္ကအသက္ရ+သံ_ပင္း_ပင္းေတြနဲ့လ+ပ္လ+ပ္ရွားရွား_ဖစ္လာတာကိုက်မမ်က္ေစ့ဖြင့္မ
-ကည့္ဘဲအလိုလိုသိလာပါေတာ့တယ္ရွင္။
ရွက္ေ-ကာက္တဲ့စိတ္ေတြမ$န္ထူ_ပီးမ်က္ေစ့ကိုမိွတ္ထားမိေပမဲ့ ခုေတာ့က်မမေနႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ မ်က္ေစ့ကိုေမွး
_ပီးခုိးျကည့္မိလုိက္မိပါ_ပီ၊
အို က်မ _မင္ရပါ_ပီ။ ေဒၚေလးဟာအေပၚပိုင္းမွာ၀တ္ထားတဲ့ ဘရာစီယာကလြဲလို့တကိုယ္လံုးဗလာ က်င္း ေနသလို
ဦးဦးဟာလဲ စြပ္က်ယ္ခ်ိဳင္း_ပတ္ကေလးကလြဲလို့ အ၀တ္အစားနတႊၽိပါလား။ေဒၚေလးက ေပါင္ႏွစ္ဖက္ကို ခပ္ကားကား
နဲ့ဒူးေခါင္းကိုခပ္-ကြ-ကြ ေလးလုပ္ထားပါတယ္။ ဦးဦးကေတာ့ေဒၚေလးရဲ့ ကားေနတဲ့ ေပါင္ႏွစ္ဘက္-ကားမွာ ၀င္_ပီး
အေပၚမွေမွာက္ရက္သား လ+ပ္လ+ပ္ရြရြ_မင္ေနရေပမယ့္ သူတုိ့ ႏွစ္ေယာက္ ဘာစကားမွ ထပ္မေ_ပာျကေတာ့ပါဘူး။
က်မမ-ကည့္ရဲသလုိ_ဖစ္လာတာမို့ မ်က္ေစ့ကို_ပန္ မွိတ္ထားလိုက္_ပန္ပါတယ္ရွင္၊
စကားေ_ပာသံမျကားရေတာ့ေပမဲ့အသက္႑+_ပင္းသံေတြနဲ့အတူ။ ဖြတ္ ဖြတ္ စြတ္စြတ္။ ဆုိတဲ့ အသံေတြပါက်မ-ကား
ေနရတာမို့မ်က္ေစ့ဖြင့္မျကည့္ဘဲမေနႏိုင္ေအာင္_ဖစ္လာ_ပန္တယ္။ ဒါေျကာင့္က်မကိုယ္ကို နည္းနည္း လူးလြန့္
လိုက္_ပီး ေနရာ_ပင္လိုက္ပါတယ္။ ဒါမွမ်က္ေစ့ေရွ့မွာကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း _မင္သာမယ္ မဟုတ္ပါလားရွင္၊
က်မေဒၚေလးဘက္ကိုခပ္ေစာင္းေစာင္းလွည့္လုိက္ပါတယ္။ လက္ကိုလဲနဖူးေပၚတင္_ပီး မ်က္ေစ့ကိုရုတ္တရက္
မ_မင္သာေအာင္အကာအကြယ္လုပ္လိုက္ပါတယ္၊
အပ်ိဳေဖာ္၀င္စအရြယ္နဲ့ ဆန့္က်င္ဘက္လိင္ အေပၚစိတ္ကစားကာစအရြယ္ ကစ_ပီး စိတ္မွန္းနဲ့မ-ကာမ-ကာရုပ္လံုး
ေဖာ္-ကည့္မိတဲ့ ေယာက္်ားနဲ့မိန္းမ ကာမဆက္ဆံမ+_ပဳ-ကပံုကို အနီးကပ္ရွင္းရွင္းဘြင္းဘြင္း}ကီး ကိုက်မ_မင္ေနေတြ့
ေနရ_ပီေကာရွင္၊ က်မတကိုယ္လံုး-ကက္သီးေတြဖ်န္းကနဲဖ်န္းကနဲထလာ_ပီး အသက္ရွဴသံကပါ သူတုိ့နဲ့အတူ
_ပင္းထန္လာတာကိုသတိထားမိလုိ့ပါးစပ္ကိုဟ_ပီးအသံမထြက္ေအာင္အသက္ကိုခိုးရွဴေနရပါေတာ့တယ္ရွင္၊
ဦးဦးဟာေဒၚေလးရဲ့အေပၚကေန ခပ္_မန္_မန္လ+ပ္ရွားလုိက္။ တခါတခါေႏွးသြားလိုက္ တခါတေလ လံုး၀
လ+ပ္ရွားမ+မရွိေတာ့ဘဲ ေဒၚေလးရဲ့ ဘရာစီယာအေပၚဘက္ပင့္တင္ထားလို့ _ပဴထြက္ေနတဲ့ ရင္သားလံုးလံုး ၀န္း၀န္း
_ဖဴ_ဖဴေဖြးေဖြး}ကီးႏွစ္လံုးကို ဘယ္_ပန္ညာ_ပန္ကုန္းကုန္းစို့လုိက္နဲ့ ေတာ္ေတာ္အလုပ္မ်ား ေနရွာပါတယ္၊
က်မလဲေရာင္ရမ္း_ပီးေဒၚေလးေလာက္မဖံြ_ဖိဳးေသးေပမဲ့ က်မရဲ့အသက္နဲ့မဋေအာင္ ဖံြ့ _ဖိဳးစ _ပဳေနတဲ့က်မရဲ့
ရင္သားႏွစ္မ$ာကို _ဖတ္ကနဲလက္နဲ့ ကာထားလုိက္မိပါတယ္၊ အဲဒီေတာ့မွဘဲ တဒိန္းဒိန္း ခုန္ေနတဲ့ က်မရဲ့
ရင္ခုန္သံကိုက်မအံ့-သစြာ သတိထားမိပါေတာ့တယ္ရွင္၊
တဆက္ထဲမွာဘဲက်မရဲ့ ေပါင္_ခံ-ကားထဲက စိုထိုင္းထိုင္း စီးကပ္ကပ္ _ဖစ္လာတာမို့ ပထမေတာ့ လစဥ္ လတိုင္း
လိုဘဲရာသီေသြးလာတာပါဘဲရယ္လို့ ေအာက္ေမ့လိုက္မိေပမဲ့သ}ကၤန္အ}ကိဳေန့မတုိင္မီွတ ရက္ကတည္းက အဲဒီကိစဏ
_ပီးစီးခဲ့တာကိုသတိရမိလို့က်မရဲ့ေပါင္_ခံ-ကားထဲကိုလက္နဲ့အသာႏိ+က္စမ္း -ကည့္လုိက္ေတာ့က်မရဲ့ ဟုိဟာ က
စိမ့္ထြက္ ေနတဲ့ခပ္ခ႒ဲခ႒ဲအရည္ေတြေ-ကာင့္စုိထိုင္းေစးကပ္လာ တာ_ဖစ္ေ-ကာင္း သိလိုက္ရပါတယ္ရွင္၊
အမွန္ကို၀န္ခံရယင္ေတာ့အဲဒီတဒဂၤမွာ က်မဟာေဒၚေလးေနရာမ်ဳိးမွာက်မကိုယ္တုိင္၀င္_ပီးကာမအရသာကိုခံစား
-ကည့္ခ်င္တဲ့စိတ္ဆႏၿေတြကတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ဘယ္လိုမွ}ကံဳလဲမ}ကံဳႏိုင္ }ကံဳေအာင္ဖန္တီး
ယူဖုိ့လဲမလြယ္ကူ လွတာမို့သက္_ပင္း ကိုသာ}ကိတ္ခ်လိုက္ရပါတယ္ရွင္၊
ေဒၚေလးတုိ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ကာမအေမွာင္ဖံုးေနလို့လားေတာ့မသိ အခုခါမွာ က်မရွိေနတယ္ရယ္
လုိ့ေတာင္သတိမ_ပဳမိျကေတာ့ဘူးထင္ပါရဲ့မီးကုန္ယမ္းကုန္ကို}ကဲေန-ကပါေတာ့တယ္၊ ဦးဦးဟာအရင္ထက္ပို
သြက္ပိုျကမ္းလာသလိုေဒၚေလးကလည္းေအာက္ကေန တဟင္းဟင္း အသံ ထြက္ေနယင္း ကသူ့ခါးသိမ္သိမ္ေလးကို
ေကာ့ေကာ့ေပးေနပါတယ္၊ က်မစိတ္ထင္ ငါးမိန္ေလာက္အဲဒီလို-ကမ္း-က ရမ္း-က_ပီး သက္_ပင္းခ်သံေတြနဲ့ အတူ
ကပ္လဋက္သား_ငိမ္က်သြားျကပါေတာ့တယ္ရွင္၊
က်မလဲမိနစ္ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ဆက္တုိက္}ကီး-ကားေန_မင္ေနရတဲ့သူတုိ့ႏွစ္ေယာက္ရဲ့အသက္ရူ _ပင္း သံေတြ
တဖြတ္ဖြတ္ တစြတ္စြတ္ အသံေတြေရာလ+ပ္ရွားမ+ေတြေရာမ_မင္ရမ-ကား ရေတာ့တာ မို့ရင္ထဲမွာ ဟာတာတာ
}ကီး_ဖစ္_ပီး စိတ္လ+ပ္ရွားစြာနဲ့က်န္ခဲ့ပါေတာ့တယ္၊
ဒီလိုနဲ့ေနာက္ထပ္ဆယ္မိနစ္ေလာက္ျကေတာ့ဦးဦးဟာသူအိပ္တဲ့ဘက္ဆီကိုေဒၚေလးရဲ့အေပၚပိုင္ကေနလွိမ့္ဆင္းလုိက္
_ပီးေဒၚေလးကလဲသူ့ေယာက္်ားဘက္လွည့္လိ့ုတေယက္နဲ့တေယာက္ဖက္ထား-က ယင္းနဲ့တ_ဖည္း_ဖညး္ အသက္ရူသံ
ေတြ_ပန္မွန္သြား-က_ပီး ေမာေမာနဲ့အိပ္ေပ်ာ္သြား-ကပါေတာ့တယ္ရွင္
အဲဒီေတာ့မွက်မဟာထမီ-ကားထဲကိုလက္လဋိဳသြင္း_ပီးက်မရဲ့အပ်ိဳႏုႏုထြတ္ထြတ္အဖုတ္ေလးကိုု စိိတ္တုိင္း -က
ပြတ္သပ္ကိုင္တြယ္-ကည့္ မိပါေတာ့တယ္၊ ဆီးခံုေမာက္ေမာက္ကေလးေပၚမွာ ေမ$းဍွင္းႏုႏုေလးေတြ။ အဲဒီရဲ့
ေအာက္ဖက္အကဲြေ-ကာင္း တလဋာက္လက္ေခ်ာင္း ကေလးေတြနဲ့ေတာက္ေလဋာက္ပြတ္ဆဲြ-ကည့္ တဲ့အခါ
ခ႒ဲက်ိက်ိအရည္ေလးစိမ့္ထြက္ေနတုန္းဘဲ ဆုိတာကိုသတိ_ပဳမိလိုက္ပါတယ္၊ အကဲြေျကာင္းေလးရဲ့ထိတ္နားမွာရွိတဲ့
ခပ္ေ_မာင္းေ_မာင္းအသားႏုေလးဟာ ပင္ကိုယ္ထည္မာ_ပီး ျကြတက္ေနတာ စမ္းမိလို့က်မ -ကက္ သီးေတြ ဖ်န္းဖ်န္း
ထလာ _ပီးပါးစပ္ကေတာင္ ဟင္းဟင္းဟင္း လို့_မည္လို့သြားမိပါတယ္၊ ေကာင္းလုိက္တာရွင္ ဘယ္လိုေ_ပာရမယ္
မွန္းေတာင္မသိဘူး။ အခါမွဒီလိုမလုပ္ဖူးလို့ဒီအရ သာမ်ိဳး ဒီတစ္ခါပထမဦးဆံုးအ}ကိမ္ခံစားရတာပါဘဲရွင္၊
ေနာက္ေတာ့က်မလက္ဍိ+းေလးကိုစိုစိမ့္စိမ့္_ဖစ္ေနတဲ့က်မရဲ့အဖုတ္၀ကို_ဖည္း_ဖည္း မရဲတရဲထုိး သြင္း-ကည့္
မိေတာ က်မရဲ့လက္ဍ+ိးေလးဟာ က်မရဲ့အဖုတ္ေလးထဲကို အသာေလးေလ်ာကနဲ၀င္သြားပါတယ္၊
နာလဲမနာက်င္အရသာကလဲ တမ်ိဳးေကာင္တာမုိ့က်မလက္ဍ+ိးကိုအဖုတ္ထဲသြင္းလိုက္ထုတ္ လုိက္ နဲ့ ေတာ္ေတာ္-ကာ
-ကာ လုပ္ေနမိပါတယ္ရွင္၊ လက္ဍ+ိးနဲ့ေတာင္ခုေလာက္ေကာင္းေနယင္ ေယက္်ားေလးဟိုဥစဏာနဲ့ဆုိရင္။ အုိ
က်မရွက္လဲရွက္မိပါရဲ့ က်မ က်မ ေလတကယ္ ကိုခုခ်က္_ခင္း ဆန့္ က်င္ဘက္လိင္နဲ့ နဖူးေတြ့ ဒူးေတြ့ စခန္း
သြားပစ္လိုက္ခ်င္ပါေတာ့တယ္ရွင္၊ ဆယ္မိနစ္ေလာက္-ကာ ေတာ့ က်မလဲလက္ေညာင္းလာ_ပီ မို့အရည္
ခ႒ဲခ႒ဲေတြေပေနတဲ့က်မရဲ့လက္ဍိ+းေလး ကိုက်မရဲ့ထမီနဲ့ဘဲသုတ္လုိက္_ပီးနားလိုက္ပါတယ္၊
အဲဒီညကမိုးသာစင္စင္လင္းသြာေရာမ်က္ေစ့ကိုအတင္းမွိတ္_ပီးအိပ္ေပ်ာ္ေအာင္}ကိဳးစားေပမဲ့ေနာက္ထပ္အိပ္လုိ့မရ
ေတာ့ပါဘူး၊ လင္းအား}ကီးေလာက္မွ ခ%ေမွးကနဲ_ဖစ္သြားလို့ ေဒၚေလးတုိ့ အိပ္ယာထဖုိ့ အဂၤာ်ီေတြလံုခ်ည္
ေတြ_ပန္၀တ္ ေန-ကစဥ္မွာပင္က်မ_ပန္ႏိုးလာပါတယ္၊ က်မဆက္အိပ္ေပ်ာ္ေန ဟန္ေဆာင္_ပီး သူတုိ့ထြက္သြား_ပီး
အေတာ္ျကာမွအိပ္ယာကထခဲ့ပါတယ္ရွင္၊
အိပ္ယာကထလာခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ့ႏွစ္ေယာက္နဲ့မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ရမွာကိုမလံုမလဲရွက္ရြံရြံ_ဖစ္ေနမိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့
အုိ ညတုန္းကကိစဏ ငါသိတာ သူတုိ့မွမသိတာဘဲ။ ဘာရွက္ေနရမွာလဲလို့။ အားတင္း_ပီးေန လိုက္ ေပ
မယ့္ေကာက္ဍွင္းေပါင္း ၀ိုင္းထိုင္စား-ကတဲ့ေနရာ ေရာက္ေတာ့က်မသူတုိ့ႏွစ္ေယက္က ိုမ –ကည့္ ရဲေသးတာမို့
ရင္တထိတ္ထိတ္နဲ့အေတာ္သတိထား_ပီးက်မမ်က္ေစ့ကစားလိုက္တဲ့အခါ ပထမဆံုးလွမ္း-ကည့္ မိလိုက္တာ
ကေတာ့ပုဆိုးပါးပါး၀တ္ထား _ပီးေခြးေ_ခပုေလးေပၚမွာ ေပါင္ကားထုိင္ေနတဲ့ ဦးဦးရဲ့ေပါင္းျကားထဲကိုပါဘဲရွင္။
ဦးဦးရဲ့ေပါင္_ခံျကားထဲကခပ္လံုးလံုးခပ္ေ_မာင္းေ_မာင္းေဖာင္းျကြေလး _ဖစ္ေနတဲ့ေနရာ ဟာ_ဖင့္ညတုန္းက က်မ
ေဒၚေလးရဲ့ အဖုတ္ကိုအားရပါးရ ေဆာင့္ကာေဍွာင့္ကာလုပ္ခဲ့တဲ့ ဦးဦးရဲ့လီးရွိတဲ့ေနရာဘဲရယ္ လုိ့ေတြးမိုလိုက္
ေတာ့က်မရင္ထဲမွာညကလိုဘဲဒိန္းကနဲ_ဖစ္သြား_ပီးရင္ခုန္သံေတြ_မန္လာယင္းေမာသလုိလိုပင္ပမ္းႏြမ္းလဋသြားသလုိလို
။ အုိ တမ်ိဳး}ကီးခံစားလိုက္ရပါေတာ့ တယ္ရွင္၊
ဟဲ မိတာ ဘာငိုင္ေနတာလဲစားေလေကာက္ဍွင္းေပါင္း}ကိဳက္လွခ်ည္ရဲ့ဆို။
မ မငိုင္ပါဘူးေဒၚေလးရဲ့သမီးရင္_ပည့္သလို_ဖစ္ေနလို့ပါ၊
အို ရင္_ပည့္ေနတယ္ ဟုတ္လား မွန္းဖ်ားမ်ားဖ်ားေန_ပီးလားကြာ။ ေ_ပာေ_ပာဆိုဆိုဦးဦးဟာက်မ
ရဲ့နဖူးကိုလက္၀ါးနဲ့လာစမ္းလုိက္ပါတယ္၊ ခါတိုင္းလဲဒီလိုဘဲဖ်ားတယ္နာတယ္ဆိုရင္ယုယ-ကင္ နာေနက်_ဖစ္ေပမဲ့
အခုအခါမွာေတာ့သူ့လက္၀ါး}ကီးက်မနဖူးေပၚလာစမ္းတာကိုရွက္ေ-ကာက္မိ သလိုလိုသာယာသလုိနဲ့ ရင္ထဲမွာ
ဖုိလ+ိက္သြားတာေျကာင့္၊
ဟာဗ်ာ။ ဦးဦးကလဲ သမီးဘာမွမ_ဖစ္ပါဘူး၊ သ}ကၤန္တုန္းကပင္ပန္းထားလို့ပါ၊ လို့မလံုမလဲေ_ပာ
ယင္းခ%ေလး_ဖစ္_ဖစ္ေရွာင္ထြက္လာခဲ့မိပါတယ္ရွင္၊
ဒီမွာသံုးရက္လံုးလံုးခုလိုဘဲေနသြား-ကမွာ မို့ေနာက္ထပ္ေနရဦးမယ့္ႏွစ္ရက္မွာလဲ မေန့ကညလုိဘဲ
တစ္_ခင္ေတာင္ထဲအတူအိပ္-ကရမယ့္ အေရးကိုေတြး_ပီးက်မဘ၀င္မက်_ဖစ္လာပါတယ္၊ ဒါေ-ကာင့္မ နက္
စာထမင္းမစားမီမွာဘဲရန္ကုန္_ပန္-က ရေအာင္က်မအေျကာင္း_ပခ်က္တစ္ခုရေအာင္ရွာရပါေတာ့တယ္၊
ေက်ာင္းမဖြင့္မီအဂၤလိပ္စာက်ဴရွင္တက္ထားခ်င္တဲ့အေ-ကာင္း။ ခုေခတ္က်ဴရွင္ေတြကနာမည္ }ကီး
ေတြမို့လို့စာရင္းေစာေစာသြင္းမွေနရာေကာင္းရမွာမို့ဒီေနဘဲ_ပန္-က ရေအာင္အတင္းအ-ကပ္ပူဆာ
တာမို့က်မကိုခ်စ္လဲခ်စ္အလိုလဲလိုက္-ကတဲ့အတြက္အဆင္ေ_ပသြားပါတယ္ရွင္၊
မနက္စာထမင္းစားအ_ပီး ေနလယ္တစ္နာရီေခါက္နဲ က်မတုိ့တူအရီးသံုးေယာက္ ရန္ကုန္ကို_ပန္ခဲ့-ကပါတယ္၊
က်မမွာေတာ့_ပန္သာ_ပန္ခဲ့ရတယ္။ ညတုန္းက_မင္ရေတြ့ရတာမ်ိဳးကိုေနာက္ထပ္ေတြ့လဲေတြ့ခ်င္။ မ-ကည့္ လဲမျကည့္ရဲ
သမို့ ဇြတ္ဖန္တီးလိုက္ေပမဲ့။ ဒီလိုအခြင္းအေရးမ်ိဳးေနာက္ထပ္မေတြ့ရမ_မင္ရ ေတာ့မွာေတြး_ပီး ေနာင္တရသလို
လိုေတာင္_ဖစ္မိပါတယ္ရွင္၊
ရန္ကုန္_ပန္ေရာက္တဲ့ညဟာ_ဖင့္က်မအဖုိ့ေနမထိထိုင္မသာ_ဖစ္ေနေတာ့တာဘဲဆုိတာေ_ပာ_ပဖို့လိုမယ္မထင္ေတာ့
ပါဘူးရွင္၊ကိုယ့္အခန္းနဲ့ကိုယ္မို့တေယာက္ထည္းလြတ္လြတ္လပ္လပ္ရွိေပမယ့္။ သံုးထပ္သားတခ်ပ္သာ_ခားတဲ့
ဟုိဘက္ခန္းကေဒၚေလးတုိ့လင္မယားရဲ့အသံကိုဘဲနားစြင့္ေနမိပါေတာ့ တယ္ သူတုိႏွစ္ေယာက္ အခန္းမီးဖြင့္
ထားေပမဲ့ဘာသံမွမ-ကားရလို့က်မေတာ္ေတာ္မရိုးမရြ _ဖစ္မိပါ တယ္ရွင္၊ ထံုးစံအတုိင္း စာအုပ္တစ္အုပ္စီနဲ့
ႏွပ္ေနျကတယ္ထင္ပါရဲ့၊
အဲဒီညကေတာ့အသံဗလံေလး နည္းနည္းပါးပါး-ကားရဖုိ့ အေရးက်မ ညဆယ္ႏွစ့္နာရီေက်ာ္ထိမီး မွိတ္_ပီး
ညအိပ္မီးလံုးမွိန္မွိန္ေလး နားေအာက္မွာ မ်က္ေစ့ကိုဖြင့္ နားကိုစြင့္ေနရပါတယ္ရွင္၊ ပင္ပန္း လိုက္တာေနာ္၊
ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္တယ္လို့ေ_ပာရပါတယ္၊ တစ္နာရီနီးပါးမဋက်ေတာ့ သူတုိ့မီးပိတ္သံ-ကား ရပါတယ္၊
က်မအခန္းလိုဘဲ ညအိပ္မီးလံုးမွိန္မွိန္ေလး ေတာ့ထြန္းထားမွာေပါ့ေလ။ က်မအိပ္ယာထဲကေန_ပီး သံုးထပ္သား
နံရံနားကို ကပ္_ပီးအသက္ေတာင္ရဲရဲမရူရဲဘဲနားစြင့္ေနမိပါတယ္၊ သိတ္မ-ကာလုိက္ပါဘူး။ ရွဴး ရွဲ အင္းဟင္းဟင္း
ဆုိတဲ့အသံခပ္တုိးတိုး_မွင္း_မွင္းကိုျကားရစ_ပဳလာပါတယ္ရွင္၊
အုိ ကိုကလဲအလုပ္ပါနဲ့ကြာမေကာင္းပါဘူးခ်စ္ကိုငရဲမေပးပါနဲ့
ခ်စ္ကလဲကြာဒီကိçမ်ိဳးမွာငရဲဆုိတာမရွိပါဘူးဒီတခါထဲပါ။စမ္း-ကည့္ရေအာင္ေနာ္၊
စာအုပ္ေတြ-ကည့္-ကည့္_ပီး သူမ်ားေတြလုပ္တုိင္း အုိ ကို ကိုမေကာင္းဘူးကြာ
ေလသံသဲ့သဲ့နဲ့ေ_ပာေန-ကတဲ့။ ဘာအဓိၩါယ္မွန္းမသိရတဲ့ စကားေတြကို က်မျကားေနရပါတယ္၊
ဘာေျကာင့္ငရဲ}ကီးမွာလဲသူမ်ားေတြဘာလုပ္လို့လဲ။ အုိ က်မစဥ္းစား-ကည့္လို့မရပါဘူးရွင္၊
ဟင့္အင္း ဟင့္အင္းအုိ ကို မ မလုပ္။ အ အာ အာ အုိ အင္းရွီး ရွီး ဟင္း ဟင္း ပလပ္ပလပ္ အလြတ္ပလပ္ အင္း
ဟင္း ရွီး အီး ဟား _ပြတ္ ပလြတ္ အား
အုိ ကိုရယ္ဘယ္ လိုလုပ္ေနတာလဲ ခ်စ္ ခ်စ္ေလ အုိ အုိ အားအား ေကာင္း ေကာင္း လိုက္တာ ကိုရယ္၊
က်မဘယ္လိုမွေတြးျကည့္လို့မရပါဘူးရွင္။ မလုပ္ပါနဲ့လဲေ_ပာတယ္။ ငရဲ}ကီးမွာစုိးတယ္လဲေ_ပာတယ္။
အခုေတာ့ေကာင္းလိုက္တာကိုရယ္တဲ့။ ဘာေတြလဲဘာေတြမလုပ္ေစခ်င္တာလဲ။ ဘာေကာင္းလာလဲ။
မေန့ညကလိုဟာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ေဒၚေလး_ငင္းမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါ_ဖင့္ဘာလဲ ဘာေျကာင့္ငရဲကိစဏေ_ပာ တာလဲ။အို
က်မဦးေႏွာက္စားသြားပါ_ပီရွင္၊
ကဲ ခ်စ္ရယ္ပိုလြတ္လပ္သြားေအာင္အားလံုးခ႒တ္လိုက္ကြာကိုလဲခ႒တ္မယ္။
ေဟာ သူတုိ့ခ႒တ္ကုန္-က_ပီး အုိ က်မျကည့္ခ်င္လိုက္တာ။ ဒါေပမယ့္ဘယ္လိုမွ_မင္ရမွာမဟုတ္လို့
သံုးထပ္သားနံရံကိုသာက်မနားရြက္အတင္းကပ္_ပီးစူးစိုက္နားေသာတဆင္ေနရပါေတာ့တယ္ရွင္၊
_ဖည္း_ဖည္းလုပ္ပါကိုရယ္ အား က႒တ္က႒တ္ -ကည့္ သူသိပ္ကဲတာဘဲ
အို ခ်စ္ကလဲကြာမေန့ညကေဘးမွာမိတာရွိေနလို့စိတ္ထင္တုိင္းမ-ကမ္းခဲ့ရဘူး။ ဒီညေတာ့မထိန္း
ထားႏိုင္ေတာ့ဘူးကြာ၊
အင္ အင့္ ဟင္း ဟင္း ဟင္း အင္း စြပ္ _ပြတ္ ပလြတ္ ဖြတ္ စြတ္ ဖတ္ အား ရွီး အင္း ဟင္း
က်မနားေထာင္ေနရင္းမေန့ညက_မင့္ကြင္းကိုမ်က္စိထဲမွာ_ပန္ေပၚလာပါတယ္ရွင္။ ဒီညေတာ့က်မလဲအခန္းထဲမွာ
တစ္ေယာက္ထဲလြတ္လြတ္လပ္လပ္_ဖစ္ေနတာမို့က်မရဲ့ထမီကိုကြင္းလံုးက႒တ္ခ႒တ္ခ်လိုက္_ပီးစိုစိမ့္စိမ့္_ဖစ္တဲ့က်မရဲ့
ေစာက္ဖုတ္ေလးကိုလက္နဲ့ေကာင္းေကာင္းကလိေနမိပါေတာ့တယ္ရွင္။ အကဲြေျကာင္းထိပ္အေÕမာင္းေÕမာင္း
အသားတက္က ပို_ပီးေမာက္လာမာလာတာနဲ့အမဋအဲဒီအ ေÕမာင္းေလးကို ဖိ_ပီးပြတ္ဆြဲမိေလ အရသာ ပိုေကာင္း
ေလမို့က်မေစာက္ဖုတ္ေလးရဲ့အကဲြေျကာင္းထိပ္ နားကအဲဒီဟာေလးကိုဘဲပြတ္ဖိကလိေနမိပါေတာ့တယ္၊
ေနာက္ေတာ့က်မရဲ့လက္ဍ+ိးကိုအရည္ခ႒ဲ ေတြစိမ့္ေနတဲ့က်မရဲ့ေစာက္ဖုတ္ေလးထဲ ထိုးသြင္း လိုက္_ပန္
ခ႒တ္လိုက္နဲ့လုပ္ေနရင္း ကလက္ဍ+ိးကို အားမရေတာ့တာမုိ့လက္မနဲ့သြင္းလုိက္ထုတ္လိုက္လုပ္ေနမိပါတယ္ရွင္၊
အား ရွီး ေကာင္းလုိက္တာကိုရယ္ေဆာင့္ ေဆာင့္စမ္းပါ။ နာနာေလးေဆာင့္စမ္းပါ။ အား ဟင္း ဟင္း ရွီး ရွီး ဟင္း
အင့္ အင့္ အီး ဖြတ္ _ပြတ္ စြတ္ ပလြတ္ _ပြတ္ ဖတ္ ဖတ္ ဖြတ္
တဘက္ခန္းကိုနားစြင့္လိုက္_ပန္ေတာ့သူတုိ့ေတာ္ေတာ္ကိုခရီးေရာက္ေန_ပီထင္ပါရဲ့။
ကို
ဟင္
ေမာလားဟင္လုိ့
ေမာေတာ့ေမာတာေပါ့ ဒါေပမဲ့မေမာဘူး
အလဲ့ဦးဦးကသီခ်င္းေတြဘာေတြေတာင္ဆုိလို့သူတုိ့ကိစဏ၀ိစဏေတာ့_ပီးသြား-က_ပီနဲ့တူတယ္၊
က်မလဲဘဲဒီညအဖုိ့ဒီေလာက္နဲ့ပဲရပ္နား_ပီး ကြင္းလံုးက႒တ္ခ႒တ္ခ်ထားတဲ့ထမီကို ေကာက္၀တ္_ပီး
ကုတင္ေပၚ_ပန္လွဲလိုက္ပါေတာ့တယ္၊ က်မရင္ေတြခုန္ႏွလံုးေတြခုန္_ပီးကာမအရသာကိုဒင္း_ပည့္က်ပ္
_ပည့္ခံစားျကည့္ခ်င္လဲ့အာသီသေတြ_ပင္းထန္သထက္_ပင္းထန္လာပါေတာ့တယ္ရွင္၊
အိပ္လိုမရေသးတဲ့အတူတူက်မေတာင္စဥ္ေရမရေလဋာက္ေတြးေနမိပါတယ္။ ရည္းစားထား_ပီး
ရည္းစားနဲ့ခ်ိန္းေတြ့ရရင္ ေကာင္းမလား။ ရည္းစားထား_ပီတဲ့ခ်ိန္းေတြ့ပါ_ပီတဲ့သူကအစပ်ိဳးရဲ့ပါမလား။
သူကအစမပ်ိဳးယင္ကိုယ္ကအစပ်ိဳးရဲပါ့မလား။ဒီလုိဆိုရင္လဲဒီေကာင္မေလးေတာ္ေတာ္ႏွာဗူးထတယ္လို့မ်ားထင္သြားေ
လမလား၊ အုိ ေတြး-ကည့္တာနဲ့ေတာင္က်မရွက္လွပါ_ပီရွင္၊
မိတာ နင္ငယ္ပါေသးတယ္။ဒါေတြစိတ္္မကူးသင့္တဲ့အရြယ္မွာဘာ_ဖစ္လို့ဒါေတြစိတ္ကူးေနတာ လဲ၊
_မင္ရေတြ့ရယင္လဲေတာ္ေရာေပါ့၊ တ_ခားမိန္းကေလးေတြနင့္အရြယ္မွာနင့္လိုေတာင္_မင္ဘူး-က တာမဟုတ္ဘူး၊ အုိ
_မင္းဖူးေတြ့ဖူးလို့လဲကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ခံစားျကည့္ခ်င္မိတာေပါ့၊ဒါအ_ပစ္လား
က်မတေယာက္ထဲအေတြး၀ဂၤဘာထဲနစ္ေ_မာမိပါေတာ့တယ္၊
အင္းေလ ကိုယ္တိုင္ပဲခံစားရေတာင္မွအခြင့္}ကံဳတိုင္း_မင္ေနရေတြ့ေနရယင္။အခုလိုဘဲကိုယ္ဘာ သာ
လက္နဲ့ေ_ဖသိပ္လုိ့ရတာေပါ၊ အဲ အခြင့္}ကံဳတိုင္း_မင္ရေတြ့ရေအာင္}ကံစမ္း။}ကံျကည့္စမ္း မိတာ၊ အဲ ဟုတ္_ပီ အိုေက
မနက္_ဖန္လုပ္ငန္းစမယ္၊
က်မအ}ကံေကာင္းဥာ%္ေကာင္းတခ်က္ရလိုက္တာမို့ေက်ေကနပ္နပ္}ကီး_ပံဳးမိပါတယ္၊စိတ္ဒံုးဒံုးခ်_ပီးအိပ္ေတာ့
မယ္ဆုိကာမွေစာေစာပိုင္းကက်မတ%ွာျကြ_ပီးထြက္ထားတဲ့အရည္ခ႒ဲက်ိက်ိေတြကအဖုတ္နဲ့ဖင္ျကားမွာစီးကပ္_ပီးမေန
တတ္ေအာင္_ဖစ္လာတာေျကာင့္အိမ္သာတက္ရင္းေဆးေ_ကာသုတ္သင္လိုက္ရပါေသးတယ္ရွင္၊
ေနာက္တေန့မနက္အိပ္ယာထမုန့္စား_ပီးတာနဲ့က်မလုပ္ငန္းစပါေတာ့တယ္၊က်မရဲ့လုပ္ငန္းကရိုးရိုးေလးပါ။ကြန္
ပါဘူးထဲကသံခ႒န္နဲ့က်မေရြးခ်ယ္ထားတဲ့သံုးထပ္သားနံရံႏွစ္ေနရာေလာက္ကိုေဖါက္တဲ့လုပ္ငန္းပါ၊အေပါက္သိပ္မ
က်ဥ္းေအာင္။ရုတ္တရက္မ_မင္သာႏိုင္ေလာက္တဲ့အက်ယ္ကိုမွန္း_ပီး ေဖါက္တာမို့သိပ္ေတာ့မလြယ္ကူလွပါဘူးရွင္။
ေဖါက္_ပီးတဲ့အေပါက္ကေလးေတြကိုရုတ္တရက္မ_မင္သာေအာင္သံုးထပ္သားနံရံအေရာင္နဲ့ခပ္ဆင္ဆင္တူတဲ့ဗလာစာ
အုပ္အဖံုးကကပ္_ပားေလးေတြနဲ့ေသေသခ်ာခ်ာအ၀င္ခြင္က်_ပန္ပိတ္ထားရပါေသးတယ္၊က်မအလိုရွိတဲ့အခါမွာအဲဒီအ
ပိတ္ကေလးကို ေခတႊၽ_ဖဳတ္_ပီးအသံုး_ပဳလုိ့ရေအာင္ပါ၊ေဖါက္လိုက္တဲ့အေပါက္ႏွစ္ေပါက္ကလဲကုတင္ေပၚကိုေရာစာ
ျကည့္စားပဲြအထိပါလွမ္း_မင္ႏိုင္တဲ့အေ_ခအေနအထိေအာင္_မင္ပါတယ္ရွင္၊
က်မရဲ့လုပ္ငန္းကိုသိုသိုသိပ္သိပ္ေအာင္ေအာင္_မင္_မင္လုပ္_ပီးတဲ့ေနာက္ေရမိုးခ်ိဳးသနပ္ခါးလိမ္းအ၀တ္အစားလဲ
လွယ္_ပီးက်ဴရွင္တင္ဖုိ့ေက်ာင္းသြားအပ္ပါတယ္၊က်ဴရွင္ကိုေဒၚေလးကိုယ္တုိင္လိုက္ပို့ ေပးပါတယ္၊
အဲဒီေန့ကက်မက်ဴရွင္စတက္ေပမဲ့စာသင္ရတာခါတိုင္းလိုပဲစိတ္မပါခဲ့ပါဘူး၊_မန္_မန္က်ဴရွင္ဆင္း_မန္_မန္ေရာက္။
_မန္_မန္ေရာက္_မန္_မန္မိုးခ်ဳပ္ေစခ်င္လွပါ^ပီ၊
က်ဴရွင္ေက်ာင္းဆင္းလုိ့အိမ္_ပန္ေရာက္ေတာ့မနက္စာထမင္းစား_ပီးတာနဲ့ညက်ယင္အိပ္ေရးပ်က္အံုးမွမို့အိပ္ေရး
ပ်က္ခံႏိုင္ေအာင္က်မအခန္းထဲ၀င္_ပီးတေန့ခင္းလံုးအိပ္ပစ္လုိက္ပါတယ္၊ညေန၅နာရီနီးပါးမွက်မအိပ္ေရး၀_ပီးႏိုးလာ
ပါတယ္။ဒါမွလဲဒီညအိပ္ေရးအပ်က္ခံ_ပီးက်က်နနေခ်ာင္းျကည့္ႏိုင္မယ္မဟုတ္ပါလားရွင္၊
က်မေမဋာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ညအခ်ိန္ေရာက္လာပါ_ပီ။ခါတိုင္းညေတြလိုတီဗီြမျကည့္ေတာ့ဘဲဒီ
ေန့ညက်ဴွင္စတက္တဲ့ေန့မို့ေက်ာင္းစာေတြစက်က္ေတာ့မယ္မနက္လဲက်ဳရွင္ေစာေစာသြားရမွာမို့
ေစာေစာအိပ္မယ္လို့ေဖေဖ။ေမေမနဲ့ေဒၚေလးတုိ့လင္မယားအားလံုးျကားေအာင္ေျက_ငာခဲ့ရပါေသး
တယ္။သူတို့စိတ္ထဲမွာေတာ့တယ္ေတာ္တဲ့သူ့သမီးေလးပါလားေပါ့ေလ၊
က်မအခန္းထဲေရာက္တာနဲ့ခါတုိင္းလုိပဲအကႅ်ခ႒တ္ဘရာဇီယာကိုပါခ႒တ္ဘေလာက္စ္ပါးပါးပြပြ၀တ္
_ပီးထမီပါလဲ_ပီးတာနဲ့ကုတင္ေပၚပစ္လဲွ_ပီးဒီည_မင္ရေတြ့ရေတာ့မယ့္_မင့္ကြင္းအတြက္}ကိဳတင္_မင္
ေယာင္ယင္းအနားယူေနမိလိုက္ပါေသးတယ္၊_ပီးမွဒီေန့သင္လိုက္တဲ့အဂၤလိပ္မီးနင္းစာလံုးေတြကို
က်က္မွတ္_ပီးေတာ့တာနဲ့ရွစ္နာရီခဲြေလာက္မွာစာျကည့္မီးကိုပိတ္ညအိပ္မီးလံုးကိုဖြင့္_ပီးအိပ္ယာထဲမွာလွဲေလ်ာင္းယင္း
ေဒၚေလးတုိ့လင္မယားအလာကိုစိတ္ရွည္လက္ရွည္ေစာင့္ဆိုင္းေနပါတယ္၊ညကိုးနာရီခြဲေလာက္မွသူတုိ့အခန္းထဲ၀င္လ
ာျကပါတယ္၊
ေဟာမိတာေလးေတာင္အိပ္ေန_ပီဆုိတဲ့ေဒၚေလးအသံကိုလဲျကားေရာ။က်မလဲအိပ္ယာထဲကလူး
လိမ့္ထရင္းက်မေဖါက္ထားတဲ့အေပါက္ကေလးကေနက်မရဲ့လုပ္ငန္းစတင္ပါေတာ့တယ္၊ေဟာ
ေတာ့သူတုိ့အ၀တ္အစားလဲတာကလည္းတမ်ိဳးပါလား။၀တ္ထားတဲ့အ၀တ္ေတြအားလံုးခ႒တ္ပစ္ လိုက္ရံုပါလား၊
က်မဂရုတစုိက္ျကည့္မိသူကေတာ့ဦးဦးကလြဲလို့ဘယ္သူမ်ားရွိအံုးမွာလဲရွင္။အေမြးလိမ္ေကာက္
ေကာက္ေတြဖံုးလ$မ္းေနတဲ့ဆီးစပ္နဲ့ေအာက္ဖက္မွာတန္းလန္းတန္းလန္း}ကီးနဲ့ဟိုရမ္းဒီရမ္းလ+ပ္ရွား
ေနတဲ့ဦးဦးရဲ့လီး}ကီးကိုဘဲက်မဂရုစိုက္ျကည့္ေနမိပါတယ္ရွင္၊
က်မျကည့္ေနစဥ္မွာဘဲဦးဦးဟာအ၀တ္ဗလာနတÔ ိ_ဖစ္ေန_ပီး_ဖစ္တဲ့ေဒၚေလးကိုလွမ္းဖက္လိုက္_ပီး
မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ထိုင္ရင္းရင္ခ်င္းကပ္လိုက္ပါတယ္၊_ပီးေတာ့မွကုတင္ေပၚကိုႏွစ္ေယာက္သားဖက္
ရက္သားပစ္လွဲလုိက္ျကပါတယ္၊
ကြယ္ သူကဲတာဘဲဟိုဘက္ခန္းမွာေကာင္မေလးအိပ္မွေပ်ာ္ေသးရဲ့လားမသိဘူး။သိပ္မကဲပါနဲ့ဦး
အို သူတက္လာတာျကာပါ_ပီဘဲခုေလာက္ဆုိအိပ္ေမာက်ေနေရာပါ့ကြာ၊
ေဟာ ဦးဦးဟာေ_ပာေ_ပာဆုိဆိုေဒၚေလးနဖူး_ပင္ကေနစ_ပီးနမ္းလာလိုက္တာ။ပါး_ပင္လည္တုိင္ရင္
ဍြန့္ေဟာ။ေဒၚေလးရဲ့ႏုိ့အံု_ဖဴ_ဖဴလံုးလံုး၀န္း၀န္း}ကီးကိုကေလးေလးလိုကုန္းကုန္း_ပီးဘယ္_ပန္ညာ_ပန္စုိ့ေနပါလား။ဟာ
သူ့ႏွာေခါင္း}ကီးကဗိုက္သားေပၚေရာက္သြား_ပန္_ပီ။အို ဟင္သူေဒၚ ေဒၚေလးရဲ့
ေစာက္ဖုတ္ကိုပါနမ္းေနပါေရာ့လား၊ဟာ နမ္းရုံတင္မဟုတ္ဘူးအို သူ့လဋာ}ကီးနဲ့လဋက္ေနတာပါလား။
အုိ အုိ ကိုကလဲလုပ္_ပန္^ပီဒုကွ်ပါပဲ
ေဒၚေလးက_ငင္းလိုလိုနဲ့သူ့ေပါင္}ကီးေတြကိုေတာ့ ကားကားေပးေနပါလား၊
ပလပ္ ပလပ္ ပလြတ္ ပလပ္ _ပြတ္ _ပြတ္ အားရွီး ဟင္းဟင္း ရွီးရွီး အင္းဟင္းဟင္း
ေအာ္ မေန့ညကေဒၚေလးေ_ပာတဲ့ငရဲ}ကီးမယ္ဆုိတာဒါကိုေ_ပာေနတာကိုး၊အုိေဒၚေလးကတ
ဟင္းဟင္းနဲ့သူ့ခါးကိုေကာ့ေပးေနပါလား၊ အင္း ဘယ္လိုေနမလဲမသိဘူး။ငါလဲေစာက္ပတ္ကိုလဋာနဲ့
အယက္ခံျကည့္ခ်င္လိုက္တာ။အို ေကာင္းလုိ့သာေဒၚေလးဖီလင္တက္ေနတာ_ဖစ္မွာေပါ့ေနာ္၊
ဟာ သူထထုိင္_ပီး အုိ ခုေတာ့လဲသူလီး}ကီးကေစာေစာကလိုမဟုတ္ေတာ့ပါလား၊ေစာေစာတုန္း
ကေတာ့ေပ်ာ့ေပ်ာ့}ကီးဟိုရမ္းဒီရမ္းနဲ့အခုက်ေတာ့}ကီးလဲ}ကီးေထာင္လဲေထာင္လာပါလား၊သူ့ပါးစပ္ကတံေထြးေတြ
မ်ားလား။ ေဟာသူ့လီး}ကီးကိုေဒၚေလးေစာက္ဖုတ္အကဲြေျကာင္းအတုိင္းအထက္ေအာက္အ_ပန္အလွန္ပြတ္ဆဲြေန_ပန္_ပီ
အို ကိုရယ္ သြင္းမွ_ဖင့္သြင္းလုိက္ပါေတာ့။ အုိျကည့္ပါလားလုိ့ယားတယ္ရွင္
ဦးဦးကေတာ့စကား_ပန္မေ_ပာဘဲသူ့လုပ္ငန္းသူဆက္လုပ္ေနပါတယ္။ေဟာ သြင္း သြင္း_ပီ ဟာ ၀င္သြား_ပီ
အုိက်မသူတုိ့ကိုျကည့္ေနေပမဲ့ေစာေစာကလိုသူတုိ့ပစဏည္းေတြကိုကြင္းကြင္းကြက္ကြက္မ
ေတြ့ရေတာ့ပါဘူး။အ၀တ္ဗလာခႏ<ာကိုယ္ႏွစ္ခုလ+ပ္ရွားေနျကတာကိုပဲဆက္တိုက္_မင္ေနရပါတယ္၊
ေဒၚေလးကေကာ့ေပးလိုက္ဦးဦးကအေပၚကေနေဆာင့္သြင္းလုိက္နဲ့ေပါ့
ဖြတ္ဖြတ္ _ပြတ္ စြပ္စြပ္အင္း အားအား ဟင္းဟင္း ရွီးအား ဟင္းဟင္း ဟင္းဟင္း
ေဟာ ပို_မန္လာ_ပန္_ပီးအသံေတြကလဲပို_မည္လာလား၊က်မေစာက္ပတ္ေလးထဲကထံုးစံအတုိင္းႏွာ
ရည္လိုအရည္ခ႒ဲေလးေတြစိပ္ထြက္လာပါ_ပီရွင္၊က်မဒီတခါေတာ့က်မေစာက္ပတ္ေလးထဲကိုလက္ဍ+ိးနဲ့လက္ခလယ္
ႏွစ္ေခ်ာင္းပူး_ပီးသြင္းျကည့္လုိက္တာသြင္းလုိ့ရတာနဲ့ကိုုယ့္လက္နဲ့ကိုယ္စခန္းသြားေနမိပါတယ္ရွင္။ဒီညလဲဒီေလာက္နဲ့
ပဲေက်နပ္လိုက္ရပါေတာ့တယ္ရွင္။သူတုိ့ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ေစာက္ပတ္နဲ့လီးတန္းလန္းစြပ္လဋက္နဲ့ပဲႏွစ္ေယာက္
သားဖက္_ပီးဇိမ္ယူေနျကပါတယ္၊က်မစိတ္ထဲမွာေဒၚ ေလးကိုေတာင္မနာလိုခ်င္သလိုလို_ဖစ္မိပါတယ္၊ ဘာ_ဖစ္ လို့
လဲဆုိေတာ့က်မကိုယ္တုိင္ေဒၚေလးေနရာ၀င္_ပီးကိုယ္တိုင္အလိုးခံျကည့္ခ်င္စိတ္ေတြတဖြားဖြားေပၚလာလုိ့ပါဘဲရွင္၊
အဲဒီညကေနာက္ထပ္ဘယ္ႏွစ္ပြဲႏြဲျကေသးလဲဆုိတာေတာ့က်မမသိေတာ့ပါဘူး။က်မမွာေတာ့ခုလုိ
ေခ်ာင္းျကည့္ရတာေလးကိုမေက်နပ္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ကိုယ္တိုင္ခံစားျကည့္ခ်င္စိတ္လ$မ္းမိုးလာကာသူတုိ့ႏွစ္ေယာက္
ဖက္_ပီးအနားယူ_ငိမ္သက္ေနစဥ္မွာပဲက်မကုတင္ေပၚက်မ_ပန္တက္_ပီးအရည္ရြဲေနတဲ့က်မေစာက္ဖုတ္ကေလးကိုထမီ
နဲ့ပဲသုတ္လိုက္_ပီးအ_မင္အျကားသာမကလက္ေတြ့ကိုယ္တိုင္အလိုးခံႏိုင္ဖို့အေရးအေတြးနယ္ခ်ဲ့မိပါေတာ့တယ္ရွင္၊
ေတြးသာေတြးေနရတယ္ဘာအ}ကံအစည္မွရမလာလို့တစ္ႏွစ္သံုးေလးစိတ္ထဲကရည္တြက္ရင္း၆၀၀ေက်ာ္ေလာက္မွာ
က်မမ်က္စိေမွးစင္းလာ_ပီးအိပ္ေပ်ာ္ သြားပါေတာ့တယ္ရွင္၊
ေနာက္ေန့က်ေတာ့ထံုးစံအတုိင္းေဒၚေလးတုိ့ႏွစ္ေယာက္နဲံမ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရာမွာက်မရွက္ က်မ ရွက္စိတ္ရွက္
ေသြးေတြ၀င္လာသမို့စာ}ကိဳးစားဟန္ေဆာင္တဲ့အေနနဲ့က်ဴရွင္က_ပန္ေရာက္_ပီးထမင္းစား_ပီးတာနဲ့က်မအခန္းထဲ၀င္
စာက်က္ေနာက္_ပီးညက်အိပ္ပ်က္ခံႏိုင္ေအာင္ေန့လည္ကထဲကအိပ္ေရး၀ေအာင္အိပ္စတဲ့အလုပ္ေတြကိုေနာက္ေန့ေတြ
လဲအက်င့္ရသြားေအာင္က်မလုပ္ေနမိပါတယ္၊
ညေနက်မအိပ္ယာႏုိးထ_ပီးထမီရင္လ်ားနဲ့ေရခ်ိဳးဖို့ဆင္းလာေတာ့ေဒၚေလးဟာ မ်က္ေစ့ပ်က္မ်က္
ႏွာပ်က္နဲ့တယ္လီဖုံးကို_ပန္ခ်လိုက္တာေတြ့ရပါတယ္၊သူ့အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ဗိုက္
ေတြအရမ္းေအာင့္_ပီးအေရးေပၚေဆးရံုကိုလိုက္သြားဖုိ့_ပင္ဆင္_ပီးဦးဦး_ပန္လာယင္ေဆးရံုသြားတဲ့အ
ေျကာင္းအခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းမို့ဒီညေဆးရံုမွာေစာင့္အိပ္ေပးရမယ့္အေျကာင္းမွာျကား_ပီးေဆးရံုကိုကမန္းကတန္း
လုိက္သြားပါေတာ့တယ္၊
က်မစိတ္ထဲမွာေတာ့သြားပါ_ပီ။ငါဒီညေတာ့ေခ်ာင္းျကည့္လုိ့_မင္ရဖို့မေ_ပာနဲ့ဟုိညတုန္ကလိုအသံ
ေလးေလာက္ေတာင္ျကားရမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိ_ပီးစိတ္ပ်က္သြားမိပါတယ္ရွင္၊
ညေနေလးနာရီခြဲေလာက္မွာဦးဦး_ပန္ေရာက္လာလို့အက်ိဳးအေျကာင္းေ_ပာ_ပေတာ့သူ့မိန္းမဖုိ့ေကာ္ဖီ
ဓါတ္ဗူးရယ္အိပ္ခ်င္ေ_ပဖတ္စရာစာအုပ္နဲ့အေႏြးထည္ေတြလဲပို့ရင္းလူနာေမးဖုိ့ပါေဆးရံုကိုလိုက္သြားမယ္ဆုိေတာ့က်မ
လဲဦးဦးနဲ့အတူေဆးရံုကိုလိုက္သြားခဲ့ပါတယ္၊အသြားတုန္းကေတာ့ေဒၚေလးအ တြက္ယူလာတဲ့ ပစဏည္း
ေတြကိုေရွ့ခန္းမွာတင္လိုိက္တာမုိ့က်မေနာက္ခန္းကဘဲစီးသြားခဲ့ရပါတယ္ရွင္၊
ေဆးရံုကအ_ပန္မွာေတာ့ဦးဦးဟာက်မပခံုးကိုဖက္_ပီးေဆးရံုေပၚကဆင္းလာခဲ့ျကပါတယ္၊ ခါတုိင္းလဲဒီလုိဘဲတခါ
တေလက်မပခံုးေလးကုိဖက္_ပီးသြားလာေနျကပါ၊ ဒါေပမဲ့အခုအခါမွာေတာ့က်မရင္ထဲအသဲထဲမွာ
လိ+က္ကနဲဖိုသြား_ပီး ရင္ခုန္သံေတြ_မန္လာပါတယ္ရွင္၊ ရွက္သလိုျကည္ႏူးသလိုနဲ့က်မစိတ္ထဲမွာသာယာ
လာမိပါတယ္၊
ဟင္း က်မရင္ထဲမွာဗေလာင္ဆူေနတာကိုသူကေတာ့ဘာမွမသိရွာပါဘူးရွင္၊
အိမ္အ_ပန္ခရီးမွာေတာ့က်မကားေရွ့ခန္းထုိင္လာပါတယ္၊ေဘာဂီယာမို့တမင္ပဲဂီယာတံဘက္ခပ္
ေရာက္ေရာက္ထုိင္တတယ္ဆုိရင္ဘဲဂီယာေ_ပာင္းတုိင္းဦးဦးရဲ့လက္တဖက္ကက်မေပါင္တံသြယ္သြယ္ေလးကိုရွပ္
တုိက္ပြတ္ေပးလုိက္သလုိခံစားရတာမို့စိတ္ထဲမွာသာယာျကည္ႏူးေနတုန္းမွာဘဲ။
မိတာ ဟုိဘက္နဲနဲတိုးစမ္း။ဂီယာထိုးရတာမလြတ္မလပ္နဲ့
ဦးဦးလွမ္းေ_ပာလုိက္လို့က်မမလံုမလဲနဲ့ေနရာေရြ့ထုိင္လိုက္ရပါတယ္ရွင္၊
ေအာ္ က်မသာစိတ္ေတြေဖါက္_ပန္_ပီးစိတ္လ+ပ္ရွားမိေပမဲ့သူကေတာ့က်မကိုကေလးတစ္
ေယာက္လုိဘဲသေဘာထားပါလား၊က်မနဲနဲေဒါကန္သြားမိပါတယ္၊ဘယ္ႏွယ့္ရွင္ဒီအရြယ္ေရာက္ေန_ပီးဘဲဟာက်မ
ခေလးမဟုတ္ေတာ့ဘူးမိန္းမ_ပီသလာ_ပီဆုိတာအစြမ္းအစ_ပခ်င္စိတ္ေတြတဖြားဖြားေပၚ ေပါက္လာပါတယ္ရွင္၊အင္း
အလ်ဥ္းသင့္ယင္ေတာ့သူငါ့ကိုတက္မက္စိတ္_ဖစ္လာေအာင္လုပ္ကို လုပ္ပစ္လုိက္ဦးမယ္ လို့စိတ္ထဲမွာ
ေတးထားလိုက္ပါတယ္၊
အိမ္_ပန္ေရာက္လုိ့မျကာမီဘဲသူကုိ့က်မအစြမ္းနည္းနည္းစ_ပလိုက္ပါတယ္၊ကားေပၚကအဆင္းမွာသူ့လက္ေမာင္း
တဖက္ကိုယီးေလးခုိဆြဲ_ပီးဆိုးႏြဲ့သလိုပံုစံမ်ိဳးနဲ့
ဦး သမီးကိုဒီညအဂၤလိပ္စာနဲနဲ_ပေပးပါ။ လို့ေ_ပာရင္းက်မရင္သားမို့မို့အိအိေလးနဲ့သူ့လက္ေမာင္း
}ကီးကိုထိကပ္ေအာင္တမင္လုပ္လိုက္ပါတယ္၊
အို သူ့မ်က္လံုးေတြကေလအဲဒီတဒဂၤမွာရုတ္တရက္ရ$န္းလက္ခါ။က်မကိုတစ္ခ်က္စိုက္ျကည့္_ပီးမွ
နင့္ ေဒၚေလး_ပန္လာမွ_ပခုိင္းမိတာ။ဦးဦးဒီညအမ+တဲြေတြဖတ္_ပီးေလဋာက္လဲခ်က္ေရးစရာရွိတယ္၊
သူတမင္ေရွာင္တာ_ဖစ္မွာပါလုိ့က်မစိတ္ထဲေတြးမိေပမဲ့။သူ့အေျကာင္း_ပခ်က္ကဟုတ္ေနေတာ့က်မ။ ဟုတ္ကဲ့ဦး။
လို့ကလဲြလိုိ့ထပ္ခ႒ဲလို့မရေတာ့ပါဘူးရွင္၊
အင္း က်မအစြမ္းအစေတာ့တစ္ခ်က္_ပလိုက္ရ_ပီမို့က်မနဲနဲေက်နပ္သြားပါတယ္ရွင္၊
ညစာစား_ပီးေတာ့လဲတခါက်မသူ့ကိုဆြလိုက္ပါေသးတယ္၊တီဗီြျကည့္ေနတဲ့သူ့ရင္ခြင္ထဲက်မ_ဗဳန္းကနဲဆုိခပ္တည္
တည္နဲ့ထိုင္ပစ္လိုက္မိတယ္ေလ၊က်မအထိအေတြ့နဲ့ကိုသိလုိက္ရပါတယ္၊သူေပါင္ ျကားထဲက လီး}ကီးဟာ
တ_ဖည္း_ဖည္းမာလာ_ပီးက်မတင္ပါးမွာလာေထာက္ေနမိတာကိုေရာ။ ေနာက္_ပီးသူ့ရင္ဘတ္}ကီးကိုက်မ မွီထား
တာမို့သူေလရင္ေတြတဒိန္းဒိန္းခုန္ေနတာကိုလဲက်မသိ လိုက္_ပန္တာပါပဲ။အို က်မလဲတမ်ိဳး}ကီး_ဖစ္လာရတဲ့အ_ပင္
သူ့ကိုဒုကွ်ေပးသလို_ဖစ္ေနမွာစိုးလို့ေနရာ ေ_ပာင္းထုိင္ယင္း သူ့မ်က္ႏွာကို တေစ့တေစာင္းလွမ္းအကဲခတ္ျကည့္လုိက္
ေတာ့လည္ပင္းစလုတ္}ကီး_ငိမ့္ကနဲ_ငိမ့္ကနဲ_ဖစ္သြားေအာင္တံေထြး_မိဳခ်_ပီးဟင္းကနဲ။ဟင္းကနဲ သက္_ပင္းရွည္}ကီး
ေတြခ်လုိက္ တာကိုမ_မင္မိေအာင္_မင္လိုက္ရပါတယ္ရွင္၊ ဟင္း သူေတာ့ငါ့ကိုဖီလင္တက္သြား_ပီ။ကဲ ဒီေလာက္
ဆုိယင္မိတာအစြမ္းအစကိုသိေရာေပါ့လုိ့ စိတ္ထဲက }ကိတ္ေ_ပာ လိုက္မိပါတယ္ရွင္၊
ဦးဦးဟာေဒၚေလးမရွိလို့လား။ဒါမွမဟုတ္က်မပြတ္သီးပြတ္သပ္လုပ္ေနတာကိုေရွာင္ရွားလို့လားမသိ။ရွစ္နာရီမထိုးမွီ
အေပၚထပ္အိပ္ခန္းကိုတက္သြားပါေတာ့တယ္ရွင္၊က်မကေတာ့ဒီညေခ်ာင္းျကည့္ဖုိ့မရွိတဲ့အတူတူတီဗီြ_ပီးေအာင္
ျကည့္_ပီးမွက်မအခန္းက်မ_ပန္တက္လာခဲ့ပါတယ္၊
အခန္ထဲေရာက္ေတာ့ထံုးစံအတိုင္းထမီလဲ။ ဘရာဇီယာေရာအကႅ်ပါခ႒တ္_ပီးဘေလာက္စ္ပြပြပါးပါး ေခ်ာင္ေခ်ာင္
ခ်ိခ်ိကိုလဲလွယ္ရင္းဒီညမေတြ့ရမ_မင္ရေတာ့တာကိုေတြးမိ_ပီးစိတ္ထဲမွာခိုးလိုးခုလု}ကီးကို_ဖစ္သြားမိပါေတာ့တယ္ရွင္၊
က်မစာက်က္ခ်င္စိတ္မရွိလို့အိပ္ေတာ့မယ္ဆုိ_ပီးစာျကည့္မီးကိုပိတ္ညအိပ္မီးလံုးေလးကိုထြန္း လိုက္ရင္းက
ေနဦးဦး တေယာက္ထဲဘာလုပ္ေနပါလိမ့္။ အိပ္_ပီလားသိခ်င္လာတာမို့ က်မလက္စြဲေတာ္အေပါက္က ေလးကေန
ေခ်ာင္းျကည့္လိုက္တဲ့အခါ။
အို က်မပထမဆံုး_မင္လိုက္ရတာကေတာ့စာျကည့္စားပြဲေပၚမွာဖြင့္ရက္သားေထာင္ထားတဲ့စာ အုပ္တစ္အုပ္ပါပဲ။
စာအုပ္ထဲမွာကေတာ့ႏုိင္ငံ_ခားသူ_ဖဴ_ဖဴေဖြးေဖြးေတာင့္ေတာင့္}ကီးေတြနဲ့အသားနီ စပ္စပ္အသားမဲမဲ ႏိုင္ငံ_ခားသား
ကၩလီ}ကီးေတြအားလံုးဟာအ၀တ္မပါဗလာနတိÔ ေပါ့။ ေရာင္စံုစာအုပ္လဲ_ဖစ္_ပန္ပံု ေတြကလဲအ}ကီးေတြမို့ ေစာက္ဖုတ္
}ကီးေတြထဲမွာလီး}ကီးေတြတစ္၀က္ေလာက္၀င္ေနတာတုိ့သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္သြင္းထားတာတုိ့ကိုကြက္ကြက္ကြင္း
ကြင္း}ကီး_မင္ေနရပါတယ္ရွင္၊
အဲ ဓါတ္ပံုထဲကလူသားေတြက_ငိမ္ေနေပမဲ့ကုတင္ေပၚကလူသားကေတာ့လ+ပ္ရွားေနပါတယ္။ လက္တဖက္က
စီးကရက္မီးဍွိ_ပီးကိုင္ထားေပမဲ့က်န္လက္တဖက္ကေတာ့ငွက္ေပ်ာသီး}ကီး}ကီးတစ္လံုးေထာင္ထားသလိုေတာင္မတ္
ေနတဲ့သူလီး}ကီးကိုကိုင္_ပီးအထက္ေအာက္ပြတ္သပ္ေနပါတယ္ရွင္၊
အယင္ကဦးဦးရဲ့လီး}ကီးကို_မင္ခဲ့ရေပမဲ့အခုေလာက္ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမ_မင္လိုက္ရတာမို့အခါအ ခြင့္သင့္တုန္း
မွာက်မအံ့-သစိတ္နဲ့စူးစိုက္ျကည့္ေနမိပါေတာ့တယ္ရွင္၊
က်မစိတ္ေတြခုန္_ပီးႏွလံုးတုန္လာပါတယ္။အသက္ရွဴ_ပင္းလာသလိုက်မေစာက္ပတ္ေလးထဲမွာလဲစုိစိမ့္စိမ့္_ဖစ္လာ
ပါတယ္ရွင္။အမွန္ကို၀န္ခံရယင္က်မအခု_မင္ေနရတဲ့သူ့လီး}ကီးနဲံအလိုးခံျကည့္ခ်င္စိတ္ေတြတဖြားဖြားေပၚေပါက္လာပ
ါတယ္၊အလိုးခံျကည့္ခ်င္ေပမဲ့အခြင့္အေရးကလဲမရသမုိ့ထံုးစံအတိုင္းလက္နဲ့ဘဲအလိုးခံရပါတယ္ရွင္၊
ဒီတစ္ခါေတာ့အယင္ညတုန္းကလိုမဟုတ္ဘဲက်မရဲ့မ်က္ေစ့ေရွ့မွာေထာင္မတ္ေနတဲ့သူ့လီး}ကီးကိုလွမ္း_မင္ေနရ
တာမို့က်မခါတုိင္းထက္ပို_ပီးစိတ္လ+ပ္ရွားေနမိပါတယ္ရွင္၊တံေထြးခ%ခ%_မိဳမိတာမို့အာေခါင္ေတာင္ေ_ခာက္လာပါ
တယ္။မ်က္ေစ့ေရွ့ကတဆတ္ဆတ္တုန္_ပီးေထာင္မတ္ေနတဲ့သူ့လီး }ကီးက်မတ၀}ကီး စိုက္ျကည့္ လုိက္ေနမိပါတယ္၊
သူ့လက္ကပို_မန္လာ_ပီးတဲ့ေနာက္_ဖဴ_ပစ္_ပစ္အရည္ ေတြပန္းထြက္လာ_ပီး ဦးဦးဟာ_ငိမ္သက္သြားပါတယ္၊
ေနာက္စာျကည့္မီးကိုလွမ္းပိတ္ညအိပ္မီးလံုး ထြန္း_ပီးစီးကရက္သာဆက္ေသာက္ေနေတာ့တာ မို့က်မလဲ
ေအာက္ထပ္ဆင္းေရေသာက္ဆီးသြားရင္အရည္ေတြေပေနတဲ့လက္ကိုေသေသခ်ာခ်ာေဆးေျကာ_ပီးအေပၚ_ပန္တက္အ
ခန္းထဲ၀င္မီးပိတ္_ပီးကိုတင္ေပၚလွမ္းတက္အိပ္ဖုိ့_ပင္ဆင္လိုက္ပါတယ္၊
ဒီည_မင့္ကြင္းကလဲက်မစိတ္ကိုဂေယာက္ဂယက္_ဖစ္ေတတာမို့က်မေတာ္ေတာ္နဲ့အိပ္လို့မေပ်ာ္ပါဘူးရွင္။ကုတင္
ေပၚကပိုကို_ပစ္လွဲလိုက္မိတာမို့ထမီကလဲေလ်ာ့တိေလ့်ရဲဘရာဇီယာမပါပဲဘေလာက္ပါးပါးပြပြေလး၀တ္ထားတာမို့က်
မရဲ့ဖုထစ္လံုးျကြေနတဲ့ရင္သားႏွစ္_မ$ာဟာလဲရင္ခံုသံနဲ့အ_ပိဳင္တုန္ရီလ+ပ္ရွားလ်က္ရွိေနပါေတာ့တယ္ရွင္၊
ကုတင္ေပၚပစ္လွဲ_ပီးမီးေရာင္မွိန္မွိန္ေအာက္မွာမ်က္ေစ့ကိုပိတ္_ပီးအိပ္ေပ်ာ္ဖို့}ကိဳးစားေပမဲ့ေစာေစာက_မင္ထားမိတဲ့ဦ
းဦးရဲ့လီး}ကီးဟာက်မမ်က္ေစ့ထဲကခုခ်ိန္ထိမထြက္ေသးပါဘူးရွင္၊တ%ွာရာဂပိုး ေတြထျကြ ေသာင္းက်န္းလို့
လားမိသက်မရုတ္တရက္အိပ္မေပ်ာ္ႏုိင္_ဖစ္ေနပါတယ္ရွင္၊
နာရီ_ပန္တစ္ခ်က္ထုိးအထိနာရီသံက်မျကားေနရပါေသးတယ္။ေနာက္ေတာ့ဘယ္အခ်ိန္ကက်မ
ေမွးကနဲအိပ္ေပ်ာ္သြားတယ္ဆုိတာသတိမထားမိလုိက္ေတာ့ပါဘူး၊
ေနာက္တေန့ညေနေဆးရံုကအ_ပန္မွာေတာ့တစ္ညကေနႏွစ္ညအထိသူ့မိန္းမနဲ့ခြဲအိပ္ရမွာမို့လားမသိဦးဦးဟာမရ$င္
မ_ပ_ပန္လာခဲ့ပါတယ္။က်မစိတ္ထင္ေတာ့ဦးဦးဟာဟုိစာအုပ္ေတြျကည့္_ပီးအာသာေ_ဖေနရတာကိုမေက်နပ္ႏိုင္ဘူးနဲ့တူ
တယ္။ဟုတ္မွာေပါ့ေလဘယ္တူႏိုင္ပါ့မလဲ၊
ေဒၚေလးမရွိလဲသမီးရွိသားပဲဦးရယ္တစ္}ကိမ္တစ္ခါေလာက္သမီးကိုလိုးေပးပါလားရွင္ရယ္လို့စိတ္ထဲကဘဲ}ကိတ္
ေ_ပာလိုက္မိပါတယ္၊က်မမွာမိန္းမသားလဲ_ဖစ္_ပန္။ငယ္ရြယ္သူအပ်ိဳေပါက္ကေလးလဲ _ဖစ္_ပန္ဆုိေတာ့ မေန့ညက
အိပ္မက္ထဲကလိုက်မအခန္းထဲသူတကယ္တန္းေရာက္ေအာင္၀င္လာဖို့ကိုလဲဘယ္လုိမွမ}ကံတတ္_ဖစ္ေနရပါတယ္ရွင္
အင္း ဘယ္လိုမွမ}ကံတတ္တဲ့အတူတူေတာ့မေန့ညကလိုသူ့လီး}ကီးကိုေခ်ာင္းျကည့္_ပီးကိုယ္ဖါ သာလက္နဲ့
ကလိ_ပီးအာသာဆႏၿကိုေ_ဖေဖ်ာက္ရေတာ့မွာေပါ့ရွင္၊
ညေနစာမစားမီွက်မအမွတ္မထင္တဘက္ခန္းကိုေခ်ာင္းျကည့္လိုက္ေတာ့ဦးဦးဟာအရက္ပုလင္းကိုစားပဲြေပၚမွာ
တင္_ပီးဖန္ခြက္တစ္ခြက္နဲ့အရက္ထည့္ေသာက္ရင္းအနားယူတာေတြ့ရပါတယ္၊ ခါတိုင္းဆုိရင္အ_ပင္မွာတစ္ခါတေလ
ေသာက္ေသာက္လာခဲ့ေပမဲ့ဒီတစ္ခါေတာ့အိမ္မွာေဒၚေလးလဲမရွိ ပ်င္းလဲပ်င္းလို့နဲ့တူပါတယ္၊ အိပ္ခန္းထဲမွာပဲ တစ္
ေယာက္ထဲခြက္ပုန္း}ကိတ္ေနေလရဲ့၊
က်မလဲအဲဒီညကတီဗီြေတာင္မျကည့္_ဖစ္ေတာ့ပဲေစာေစာစီးစီးဘဲက်မအခန္းထဲ၀င္_ပီးေက်ာင္းစာကိုက်က္ေနမိပါ
တယ္။အိပ္လို့မရေသးတဲ့အတူတူအက်ိဳးရွိေအာင္စာက်က္လိုက္ဦးမယ္ဆုိတဲ့အ}ကံနဲ့ေပါ့ေလ၊ဒါေပမဲ့အဂၤလိပ္စာစကား
လံုးငါးလံုးကိုအရက်က္လိုက္ဦးဦးအခန္းကိုတစ္ခါေခ်ာင္းျကည့္ လိုက္နဲ့သံုးဆယ္ငါးလံုးက်က္_ပီးခ်ိန္က်ေတာ့ က်မ
စိတ္မရွည္ႏိုင္ေတာ့ဘူးရွင္။ခုခ်ိန္ထိသူဟာထမင္းလဲဆင္းမစားဘဲအရက္ကိုတခြက္_ပီးတခြက္ေသာက္ေနေတာ့တာကိုး
အင္း ဒီညေတာ့ဘာမွ_မင္ရေတာ့ရေတာ့မွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူးဆုိ_ပီး က်မအိပ္ယာ၀င္ဖုိ့ဆံုး_ဖတ္ လုိက္ပါတယ္။
ထံုးစံအတုိင္းအိပ္ယာမ၀င္မီွေအာက္ဆင္းသြားလိုက္ အိမ္သာတက္ ေဆးေျကာသုတ္ သင္_ပီး ေနာက္ထပ္ေခ်ာင္း
ေတာင္မျကည့္ေတာ့ပဲအိပ္ယာထဲ၀င္လွဲလိုက္မိပါတယ္ရွင္၊
ညစဥ္ညတိုင္း ေလးညလံုးလံုး တစ္မိ်ဳးမဟုတ္ အမိ်ဳး_မင္ေတြ့ခဲ့ရ_ပီး ဒီညမွာေတာ့ဘာမွ မ_မင္ရမေတြ့ရ မျကားရ
တာမို့ရင္ထဲမွာဟာတာတာေတာင္_ဖစ္ေနမိပါတယ္၊ ဧ_ပီလေနာက္ဆံုးပတ္မို့ရာသီဥတုကလဲ အိုက္စပ္စပ္
ရွိလွပါတယ္၊ ဒါေျကာင့္က်မေဖေဖရွပ္အကႅ်လက္တိုပြပြ}ကီးတစ္ထည္သာ၀တ္ထား_ပီး လြတ္လပ္စြာ အိပ္ႏုိင္ဖုိ့
အေရးထမီေတာင္ခ႒တ္_ပီးကုတင္ေ_ခရင္းမွာလ$ားထားမိပါတယ္၊ ေဖေဖရွပ္ အကႅ်ဟာက်မတင္ပါးေက်ာ္ေက်ာ္ အထိ
ဖုံးေအာင္ရွည္ေပမဲ့အိပ္ယာထဲမွာလဲွယင္းဟိုလူးဒီလွိမ့္နဲ့မိုက်မရဲ့ေအာက္ပိုင္းတခုလုံးေတာ့ဗလာက်င္းေနတာေပါ့ရွင္၊
က်မဟာဒီညအဖုိ့ေတာ့က်မ_မင္ခ်င္ျကားခ်င္ေနတာေတြဘာမွ_မင္ရျကားရေတြ့ရမွာမဟုတ္လုိ့စိတ္ဒံုးဒံုးခ်_ပီးမ်က္
ေစ့ကိုစံုမိွတ္ခါအိပ္ေပ်ာ္ဖုိ့ ခါတုိင္းလုိတစ္ေထာင္ႏွစ္ေထာင္စသည္_ဖင့္ေရတြက္ယင္း }ကိဳးစားေနမိပါတယ္ရွင္၊
တစ္ေထာင့္ငါးရာလဲေရာက္ေတာ့က်မကုတင္သိမ့္ကနဲတုန္ခါသြားတာကိုသိထားမိလို့အိပ္ေပ်ာ္လုဆဲဆဲမ်က္လံုးကိုေမွး
စင္းလဋက္ကဘဲစူးစိုက္ျကည့္မိလုိက္ေတာ့
အလို ဘုရား ဘုရား ဦးဦးဟာက်မကုတင္ေပၚမွာတင္ပါးလ$ဲထုိင္_ပီးက်မကိုစူးစူးစုိက္ျကည့္ေနပါေပါ့လား။
ဒီညေတာ့အိပ္ မက္မက္တာမဟုတ္တာေသခ်ာပါ_ပီ။ က်မအိပ္လို့မွမေပ်ာ္ေသးတာကိုးရွင့္။ က်မရင္ခုန္
စ_ပဳလာပါတယ္ ဦးဦးဟာ ညားကာစသူ့မိန္းမနဲ့ သ}ကၤန္တြင္းတုန္းကလဲအခြင့္အေရးမ ရအခုမွႏွစ္ညလားဘဲလြတ္
လြတ္လပ္လပ္အခြင့္အေရးရ_ပီး။ အခုတခါမေန့ညကနဲ့ ဒီေန့ညပါတေယာက္ထဲ_ဖစ္ေနေတာ့အရက္ ေတြတခြက္_ပီး
တခြက္ေသာက္ရင္းကဖီလင္ေတြသိပ္တက္လာလို့အရဲစြန့္_ပီး က်မအခန္းထဲခုိးေျကာင္ ခိုး၀ွက္၀င္
လာတာ_ဖစ္မွာေပါ့ရွင္၊
ဥူကေေတာ့က်မအိပ္ေပ်ာ္ေနေလာက္_ပီးထင္ေနမွာေပါ့ က်မအိပ္မေပ်ာ္ေသးတာရယ္။ ထမီမ၀တ္
ပဲအိပ္ေနမိတာရယ္က က်မဘာလုပ္ရမွန္းမသိေလာက္ေအာင္ေတြေ၀သြားေစပါတယ္ရွင္၊
ေအာက္ပိုင္းတခုလံုးမွာဗလာက်င္းေနတာကိုေတာ့အခုအခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုမွ_ပဳ_ပင္လို့မရေတာ့ပါဘူး
ရွင္လူးလြန့္ယင္း၀ါးကနဲသန္း_ပီး ထထိုင္လိုက္ရေကာင္းမလား။ အိုဒါဆုိသူလန့္_ဖန့္_ပီး_ပန္ထြက္ေ_ပး
သြားရရွာမွာေပါ့၊ က်မမွာသူ့ကိုလဲ_ပန္မသြားေစခ်င္ ဖင္ေတြအဖုတ္ေတြေပၚေနတဲ့ က်မရဲခႏ<ာကိုယ္လဲ
သူ့မ်က္ေစ့ေရွ့မွာရွက္ေန_ပန္နဲ့ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိေအာင္ေယာင္ခ်ာခ်ာ_ဖစ္ယင္းရင္ထဲအသဲထဲမွာတ ဆတ္
ဆတ္ခုန္_ပီးဗေလာင္ဆူေနစဥ္မွာဘဲ
ေဟာေတာ့ သူ့မ်က္ႏွာ}ကီးကက်မမ်က္ႏွာနားကိုကပ္လာ_ပီး က်မပါး_ပင္ႏွစ္ဘက္ကိုအသာအယာေလးဘယ္_ပန္
ညာ_ပန္နမ္းျကရင္းသူ့လုပ္ငန္းကိုအစပ်ိဳးလိုက္ပါ_ပီ။က်မမွာသူ့ပါးစပ္ကအရက္နံေျကာင့္အသက္ ေအာင့္_ပီး _ငိမ္ေန
လိုက္ရေပမဲ့သူ့ႏ+တ္ခမ္းထူထူ}ကီးက်မႏ+တ္ခမ္းပါးပါးေလးေပၚဖိကပ္လုိက္ယင္းစုပ္ နမ္းလိုက္တဲ့အခါမွာ ေတာ့အူေတြ
အသဲေတြေ_ပာင္း_ပန္လွန္စပ္လိုက္သလိုရင္တလွပ္လွပ္ဖုိ_ပီး အသက္ရွဴမ၀ေအာင္က_ဖစ္လာပါတယ္ရွင္၊ က်မ
အင္မတန္ခံစားျကည့္ခ်င္တဲ့ကာမအရသာကိုေပး_ဖစ္ေအာင္ေပးပါရွင္ရယ္လို့ေတာင္စိတ္ထဲက}ကိတ္ေ_ပာမိပါ တယ္၊
ဟာ သူ သူ က်မႏ+တ္ခမ္းအစံုကိုနမ္းျကဴေနရာကေနဆတ္ကနဲကုတင္ေဘးမွာမတ္တပ္ရပ္ရင္း သူ့ပုဆုိး
ကိုကြင္းလံုးက႒တ္ခ႒တ္ခ်လိုက္ပါတယ္ရွင္၊ ေပါင္ရင္းျကားမွာသူ့လီးဟာေထာင္မတ္_ပီးပုတ္ သင္ဍိုလို
ေခါင္းတ_ငိမ့္_ငိမ့္_ဖစ္ေနပါတယ္၊ အုိ သူ့လက္နဲ့သူ့လီး}ကီးကိုကိုင္_ပီးက်မကိုစူးစိုက္ျကည့္ ေန_ပန္ပါ_ပီ။ ေဟာ က်
က်မလက္တဘက္ကိုဆြဲယူ_ပီးသူ့လီး}ကီးနဲ့ထိေအာင္လုပ္ေနပါေပါ့လား၊ အိပ္
ေပ်ာ္ေနဟန္ဆက္ေဆာင္ရေကာင္းမလား။ ႏိုးလာတဲ့ပံုသနာန္မ်ိဳး_ပလုိက္ရယင္ လဲက်မေတာင့္တ}ကီးေတာင့္တ
ေနရတဲ့ကာမအရသာထူး}ကီးလက္လြတ္သြားမွကုိစိုးရိမ္မိ_ပန္မို့။ က်မ_ငိမ္လက္စနဲ့_ငိမ္ေန လိုက္ပါတယ္ရွင္၊
အို သူ သူ့ဖာသာလက္နဲ့ေ_ဖေဖ်ာက္ရင္းကိစဏ_ပီးေအာင္လုပ္ေတာ့မလို့နဲ့တူတယ္၊ က်မလက္ကို လ$တ္_ပီး
သူ့လက္ထဲက လီး}ကီးကိုဆုတ္ကိုင္ရင္းေရွ့တုိးေနာက္ငင္လုပ္ေနပါတယ္ရွင္၊ ႕်မရုတ္တ ရက္စိတ္ပ်က္_ပီး
လူးလြန့္ရင္းသူ့ကိုေက်ာေပးလွည့္မိပါတယ္၊ အခုအခါမွာေတာ့သူဟာက်မရဲ့ေစာက္ပတ္ကိုမ_မင္ရေတာ့ဘဲ
တင္ပါးကိုသာ_မင္ရေတာ့တာမုိ့ကုတင္ေပၚသိမ့္ကနဲ_ပန္ထုိင္လိုက္တာကိုက်မသိလိုက္ရပါတယ္၊ေနာက္ေတာ့က်မ
ေပါင္လံုးေတြကိုပြတ္သပ္ရင္းက်မတင္ပါးေတြကိုပါတစတစနယ္က်ဴးလာပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘဲ ရွပ္အကႅ်
ပြပြ}ကီးကိုဘရာဇီယာမခံဘဲ၀တ္ထားလို့အလြယ္အကူ ရွာေဖြဆုတ္ကိုင္ေတြ့ရွိတဲ က်မရဲ့ လံုးလံုး၀ိုင္း၀ိုင္း ႏို့ေလး
ႏွစ္လံုး ကိုလဲသူ့လက္}ကီးေတြနယ္က်ဴးရင္းနဲ့တ_ဖည္း_ဖည္းက်မကိုပက္လက္လွန္အိပ္တဲ့ပံုသႌာန္ု_ပန္_ဖစ္ေအာင္
လုပ္ေန_ပန္ပါတယ္ရွင္၊
က်မလံုးလံုးလ်ားလ်ားပက္လက္_ဖစ္ေရာဦးဦးဟာက်မရဲ့ေ_ခဖ်ားႏွစ္ဖက္ကိုအသာအယာဆဲြ_ဖဲ_ပီးတ _ဖည္း
_ဖည္းကားသြားေအာင္ခ်ဲ့ေန_ပန္ပါတယ္၊ ေနာက္ေတာ့က်မေပါင္ႏွစ္လုံးျကားထဲသူေရ$့ထိုင္_ပီး ရွပ္အကႅ်ပြပြ}ကီးရဲ့
ျကယ္သီးအားလံုးကိုတလံုးခ်င္း_ဖဳတ္ေန_ပန္ပါတယ္၊ ျကယ္သီးအားလံုး_ဖဳတ္_ပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ က်မဟာ
အကႅ်လက္လွဴိထားေပမဲ့တကိုယ္လံုးအ၀တ္ဗလာမိေမြတုိင္းဖေမြးတုိင္_ဖစ္သြားပါေတာ့တယ္ရွင္၊
သူ့ရဲ့လ+ပ္ရွားေနတဲ့လက္ေတြဟာဇယ္စက္သလုိတခု_ပီးတခုလ+ပ္ရွားေနေပမဲ့တုန္တုန္ရီရီနဲ့မို့သူ့ ခမ်ာမ၀ံ့မရဲ
အကဲစမ္းသလုိစမ္းတ၀ါး၀းါလ+ပ္ရွားေနတဲ့ပံုရပါတယ္၊
က်မကိုယ္တိုင္လဲေ_ခဖ်ားလက္ဖ်ားေတြေအးစက္_ပီးအဖ်ားတက္သလိုခ်မ္းသလိုလို_ဖစ္လာပါတယ္ရွင္၊ေနာက္
ေတာ့က်မ_ငိမ္ေနတာရယ္။ က်မရဲ့ႏို့ႏွစ္လံုးကိုကိုင္တြယ္ပြတ္သပ္တဲ့အခါ ရင္တဒိန္းဒိန္းခုန္ ေနတာရယ္
ကိုသတိ_ပဳမိ_ပီး ဒီေကာင္မေလးအိပ္မေပ်ာ္ဘဲငါလုပ္သမဋဖီလင္တက္ေနတာဘဲရယ္လို့သ ေဘာေပါက္
သြားလုိ့လားမသိ။ သူ့ရဲ့ဆႏၿေတြပို_ပင္းထန္လာ_ပီးက်မရဲ့ေစာက္ပတ္ကေလးကိုပါလက္နဲ့ ပြတ္သပ္လာ_ပန္ပါတယ္၊
ဆီးခံုဆီးစပ္မွာခပ္ေရးေရး ေလးေပါက္ေနတဲ့ေမ$းဍွင္းႏုႏုေလးေတြကိုဘယ္_ပန္ညာ_ပန္ပြတ္သပ္
ေပးေန_ပန္ပါတယ္ရွင္။ က်မတကိုယ္လံုးမသိမသာတဆတ္ဆတ္တုန္စ_ပဳလာပါတယ္၊
ေဟာ သူပိုကဲလာ_ပန္ပါ_ပီ။ ရွပ္အကႅ်ေအာက္နားစေလးကိုထပ္_ပီးလွန္တင္လိုက္ပါတယ္၊ အို က်မ
ရဲ့အပ်ိဳစစ္စစ္ေစာက္ပတ္ ႏုႏုထြတ္ထြတ္ေလးကိုသူ သူ ေတာက္ပရ$န္းလဲ့တဲ့မ်က္လံုးအစံု၀င္း ၀င္း ေတာက္ေအာင္
စုိက္ျကည့္ေန_ပန္ပါ_ပီ။အုိ က်မ ရွက္ ရွက္လိုက္တာရွင္၊
အား ကဲသထက္ကဲလာ_ပန္_ပီ။ က်မေစာက္ပတ္ကေလးရဲ့အကဲြေျကာင္းတေလဋာက္ကိုသူ့လက္ }ကီးနဲ့
မထိတထိအ_ပန္အလွန္ပြတ္ဆဲြေန_ပန္_ပီ။ေအာ္ဦး ရယ္သမီးမေနႏုိင္ေအာင္ဘယ္လုိမ်ားလုပ္ေန တာလဲ။
ရယ္လို့ပါးစပ္ကေယာင္_ပီးအသံမထြက္မိေအာင္အေတာ္သိထားေနရပါတယ္ရွင္။အုိ သူ့အသက္ရ+သံ
}ကီးကလဲ_ပင္းလွခ်ည္လားေျကာက္ဖုိ့ေကာင္းလိုက္တာကလဲ၊
အို သူ့မ်က္ႏွာ}ကီးကက်မမ်က္ႏွာအနားကိုကပ္လာ_ပန္ပါ_ပီ အရက္ေစာ္ကလဲနံေဟာင္ေနတာဘဲ ဒုကွ်ပါပဲရွင္။
ေဟာ ပါးခ်င္းလာကပ္_ပန္တယ္။ အို က်မလည္ပင္းတ၀ိုက္ကိုသူ့ႏ+တ္ခမ္းနဲ့လိုက္_ပီးဖိကပ္ နမ္းစုတ္ေနပါ_ပီ။
ယားက်ိက်ိနဲ့မုိ့က်မဆတ္ကနဲတခ်က္တြန့္သြားမိပါေသးတယ္၊လည္ပင္းသားေပၚကသူ့ႏ+တ္ခမ္းအစံုဟာအခုတ_ဖည္း
_ဖည္းနယ္ခ်ဲ့လာလိုက္တာရင္ဍြန့္ကေနက်မရဲ့အပ်ိဳစင္ႏုိ့အံုေလးလံုး လံုး၀န္း၀န္းေလးႏွစ္လံုး ကိုဘယ္_ပန္ ညာ_ပန္
လဋာနဲ့ ရက္လိုက္ႏုိ့သီးေခါင္းနီတာရဲေလးကိုကုန္းစုိ့လိုက္ ေပါ့ရွင္၊ ေအာက္ပိုင္းမွာလဲသူ့လက္တဖက္က က်မ
ေစာက္ပတ္ အကြဲေျကာင္းေလးတေလဋာက္ကိုညင္သာစြာ မနားမေန ပြတ္သပ္ေပးေနေလရဲ့။ ေဟာ တ_ဖည္း_ဖည္းနဲ့
သူမ်က္ႏွာ}ကီးကက်မဗိုက္သား_ဖဴ_ဖဴ ေဖြးေဖြးေပၚေရာက္လာပါ_ပီ၊ အုိ က်မေလစိတ္ထဲမွာ ေက်လဲေက်နပ္
ေျကာက္လဲေျကာက္ နဲ့ဒိြဟ_ဖစ္ _ပီးဆက္လက္လိုက္ေလ်ာရေကာင္းမလား။ အတင္းရုန္းကန္ _ငင္းဆန္ ေအာ္ဟစ္
လိုက္ရေကာင္းမလားနဲ့ေတြးေနတုန္းမွာဘဲ၊
သူ့လဋာ}ကီးကက်မေစာက္ပတ္ကေလးေပၚမွာအခန့္သားေနရာယူလုိက္_ပီး အကြဲေျကာင္းေတာက္ေလဋာက္
ဖင္ျကားစအို၀က ေနအထက္ပိုင္းဆီးခံုနားအထိ မေနမနားဆက္တုိက္လဋက္ရွိေနပါ_ပီရွင္။
အဲဒီလိုသူ့လဋာ}ကီးနဲ့က်မေစာက္ပတ္ေလးကို ဖိကာပြတ္ဆြဲ_ပီး တ_ပြတ္_ပြတ္တ_ပပ္_ပပ္လဋက္ ေနေတာ့တာမုိ့က်မမွာ
အေျကာေပါင္းတစ္ေထာင္စိမ့္ေအာင္ဘယ္လိုဟာမ်ိဳးနဲ့မွႏ+ိင္းယွဥ္ေ_ပာ_ပလို့မရေအာင္အေတြ့ထူးလွတဲ့အရသာကို။က်မ
နဖူးေတြ့ဒူးေတြ့}ကီးကိုခံစားလိုက္ရပါ_ပီရွင္။ရင္ထဲမွာဖုိလ+ိက္_ပီးေမာပန္းသလုိ_ဖစ္လာတာမို့။က်မရဲ့အသက္ရွဴသံဟာတ
_ဖည္း_ဖည္း_ပင္းထန္လာပါေတာ့တယ္၊
သူဟာစိတ္တုိင္းက်က်မရဲ့ေစာက္ပတ္ေလးကိုအားရပါးရလဋက္ေနရာကအသားႏုေလးရွိတဲ့ေနရာကိုလဋာဖ်ားနဲ့ခပ္ဖိ
ဖိေလးအထက္ေအာက္နဲ့ဘယ္_ပန္ညာ_ပန္တုိ့ထိကစားေန_ပန္ပါတယ္ရွင္၊က်မဟာတကိုယ္လံုးတဆတ္ဆတ္တုန္ရီ
လာ_ပီးအသက္ရွဴမ၀သလုိလိုေမာသလိုလို_ဖစ္လာရင္းအလိုအ ေလ်ာက္ပါးစပ္က အဟင္းဟင္းဟင္းဟင္း
နဲ့ညည္းသံလုိအသံမ်ိဳးေတြတုိးတိုးညင္ညင္ထြက္_မည္လာ ပါေတာ့တယ္ရွင္၊
ေအာင္မယ္ေလး မေန့ညကအိပ္မက္ထဲကလိုတေသြမသိမ္းပါပဲလား၊ အုိ အုိ သူ သူပုိကဲေန _ပန္ပါ_ပီ
အကြဲေျကာင္းထိပ္နားကအသားႏုေလးကိုသူ့လဋာ}ကီးနဲ့ဆတ္ကနဲဆတ္ကနဲထုိးလုိက္ႏ+တ္ခမ္းသားထူထူ}ကီးႏွစ္ဖက္နဲ့
ဍွပ္ဆြဲလုိက္လုပ္ေနပါတယ္ရွင္၊
အား ဟင္းဟင္း ဟင္းဟင္း ရွီးရွီး အင္း ဟင္းဟင္း ဟား အား
က်မအသံေတာင္ဘယ္လိုမွထိန္းထားလုိ့မရေတာ့ပါဘူးရွင္။အလိုလိုႏ+တ္ဖ်ားကအသံေတြထြက္လာ_ပန္ပါတယ္၊
အား ေကာင္းလိုက္တာရွင္ဘယ္လိုအရသာမိ်ဳးနဲ့မွႏိ+င္းယွဥ္လို့မရတာမို့ဘယ္ေလာက္
ေကာင္းေျကာင္းကိုေတာ့က်မေရေရလည္လည္ေ_ပာမ_ပတတ္ေတာ့ပါဘူး။အယင္တုန္းကက်မလက္နဲ့က်မဖာသာပြတ္
ကလိမိတာေတာင္အရမ္းေကာင္းခဲ့ေသးတာအခုအခါကမွာသူ့လဋာ}ကီးနဲ့ကလိခ်င္တိုင္းကလိေနေတာ့။ အား
အခုေတာ့က်မမသိမသာေက်ာကိုေကာ့ေကာ့_ပီးက်မေစာက္ပတ္နဲ့သူ့လဋာ ကိုပို_ပီး ထိထိမိမိ ဖိကပ္မိေအာင္
တံု့_ပန္ေနမိပါ_ပီရွင္၊ အသားႏုေလးကိုခပ္ဖိဖိထိုးလုိက္အကြဲေျကာင္း တေလဋာက္လဋာနဲ့ လဋက္လိုက္လုပ္ေနယင္း
ကထံုးစံအတုိင္းက်မေစာက္ပတ္ေလးထဲကခ႒ဲက်ိက်ိအရည္ ေတြစိမ့္ထြက္လာ_ပီမို့ သူ့လဋာ}ကီးက က်မေစာက္ပတ္ေလး
ရဲ့ေစာက္ေခါင္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးထဲကိုပါတစတစက်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လို့လာပါတယ္ရွင္၊
က်မရင္ထဲမွာတစ္စုိ့}ကီးအသက္ကိုအားစုိက္ရွဴေနရတာမို့အသက္ရွဴသံေတြပိုမို_ပင္းလာပါတယ္၊သူ့လဋာ}ကီးက
ေတာ့က်မစအုိ၀နားကေနအသားႏုေလးထိပ္ကေလးအထိအ_ပန္အလွန္ပြတ္ဆဲြလ်က္လိုက္အသားႏုေလးေနရာေရာက္
ရင္သူ့ႏ+တ္ခမ္းထူထူ}ကီးႏွစ္ဘက္နဲ့ဍွပ္ဍွပ္_ပီးဆဲြလိုက္နဲ့အစြမ္း ကုန္ေသာင္းက်န္းေနပါေတာ့တယ္ရွင္၊
က်မဖင္ျကားတေလဋာက္မွာခုဆုိယင္သူ့ပါးစပ္ကတံေထြးေတြေရာက်မေစာက္ပတ္ထဲကထြက္လာတဲ့အရည္ေတြ
ေရာေရာေႏွာေႏွာ_ပီးယိုစီးက်လာပါ_ပီ။ ေဟာ သူတမိ်ဳးကဲလာ_ပန္ပါ_ပီသူ့လက္ေခ်ာင္း }ကီးနဲ့က်မေစာက္ပတ္ အ၀
ကိုကလိရင္းေမ$ေန_ပန္ပါ_ပီ၊
ရွီး အား အင္း ဟင္း ဟင္း ဟင္း ဟင္း က်မႏ+တ္ဖ်ားက ကတုန္ကရီနဲ့အသံေတြတားမႏုိင္ဆီး
မရထြက္လာပါတယ္၊က်မလက္ႏွစ္ဘက္ေတာ့ေမြ့ယာခင္းကိုတင္းတင္းျကပ္ျကပ္}ကီးအားမလိုအားမရဆြဲဆုတ္ကိုင္
ထားပါတယ္ရွင္၊
ေဟာ သူ သူ က်မေပါင္ႏွစ္လံုးျကားထဲမွာငုတ္တုတ္}ကီးထထိုင္လိုက္ပါ_ပီ။အို သူ့လီး}ကီးကလဲ
ပုတ္သင္ဍိုတေကာင္လိုေခါင္းတဆတ္ကနဲဆတ္ကနဲ_ငိမ့္_ငိမ့္တာနဲ့မာန္ဖီေနပါေပါ့လား၊ဟာ သူ့မာန္
ဖီေနတဲ့လီး}ကီးကိုလက္နဲ့ကိုင္_ပီး က်မေစာက္ပတ္အကဲြေျကာင္း အေလဋာက္ကိုလက္နဲ့ပြတ္ပြတ္ဖိဆဲြေန_ပန္ပါ_ပီရွင္၊
အားလားလားက်မအခုမွေျကာက္စိတ္ေပၚလာပါတယ္၊ ဒီလီး}ကီးကိုက်မေစာက္ပတ္ထဲထိုးသြင္းေတာ့မလို့လား၊
ေဟာေတာ့မဟုတ္ဘူးမဟုတ္ေသးပါဘူးက်မေစာက္ပတ္ထဲကိုသူ့လီး}ကီးကိုထိုးမသြင္းေသးပါဘူးရွင္။သူ့လီး}ကီး
ကိုက်မေစာက္ပတ္ေလးနဲ့ထိကပ္ေစ_ပီးက်မကိုယ္ေပၚကိုမထိမိေအာင္ေထာက္လဋက္ ႏွစ္ဘက္ခြဲ ေထာက္ယင္း
သူ့မ်က္ႏွာ}ကီးကိုက်မႏုိ့ႏွစ္လံုးေပၚေရာက္လာပါတယ္၊ ခုလိုပူအုိက္တဲရာသီ မွာညအိပ္ယာ၀င္တို္င္း ဘရာဇီယာ
မပါဘဲအကႅ်ပါးပါးပြပြ}ကီးေတြသာေရြး၀တ္တဲ့အ_ပင္ဒီညမွာေတာ့ ရွပ္အကႅ်ပြပြ}ကီး၀တ္ထားမိ_ပီး သူကိုယ္တုိင္
ျကယ္သီးေတြ_ဖဳတ္ထားတာမို့က်မရင္ႏွစ္မ$ာဟာညအိပ္မီးလံုးေရာင္မိွန္မိွန္ေလးေအာက္မွာပင္_ဖစ္ေပမဲ့အထင္းသားအ
ရွင္းသားေပၚေပၚလြင္လြင္_မင္းေနရပါ တယ္ရွင္၊ သူဟာက်မရဲ့တင္းတင္းရင္းရင္းလံုးလံုးမို့မို့ေလးလွေန တဲ့ႏုိ့ေလး
ႏွစ္လံုးကိုသူ့ပါး_ပင္နဲ့ဘယ္ _ပန္ညာ_ပန္ပြတ္သပ္ေန_ပန္ပါတယ္ရွင္၊
အေပၚပိုင္းမွာက်မရဲ့ႏုိ့ႏွစ္လံုးကုိအခုလိုပြတ္သပ္ေဆာ့ကစားေနသလိုေအာက္ပိုင္းမွာလဲသူ့လီး}ကီးဟာက်မေစာက္
ပတ္ကေလးကိုဖိကပ္ထားလိုက္။ ေပါင္း_ခံျကားႏွစ္ဘက္နဲ့ဆီးခံုကိုပါတစ္ခ်က္တစ္ ခ်က္သြား သြားေထာက္လိုက္နဲ့
စိတ္ရွိသေလာက္က်မကိုႏ+ိးဆြေန_ပန္ပါ_ပီရွင္၊
က်မရင္ထဲမွာေတာ့မီးရထားအစင္းတစ္ရာေလာက္_ပိဳင္တူခုတ္ေမာင္းေနသလုိတဒိန္းဒိန္းနဲ့ရင္တလွပ္လွပ္_ဖစ္လာ
ရပါတယ္၊ေဟာ သူ သူ က်မႏုိ့သီးေခါင္းနီတာရဲေလးႏွစ္ခုကိုတစ္ခု_ပီးတစ္ခုဘယ္ _ပန္ညာ_ပန္ ကုန္းကုန္း
စုိ့ေန_ပန္ပါ_ပီေကာရွင္၊ အင္း ဟင္း ဟင္းသူဟာက်မႏုိ့ကိုစုိ့ရံုတင္မဟုတ္ဘူး သူ့ လဋာ}ကီးနဲ့ႏုိ့သီးေခါင္း
တ၀ိုက္ကိုေကြကာ၀ိုက္ကာထိတုိ့ေ၀ွ့ရမ္းလဋက္ေန_ပန္တယ္ရွင္၊
က်မဖင္ျကားထဲမွာလဲအရည္ေတြရဲ$တာမွ ေမြ့ယာခင္းကိုေတာင္စုိကုန္ပါ_ပီ။ သူ့လီး}ကီးက်မေစာက္
ပတ္နဲ့မထိတထိ_ဖစ္ေနတာမို့က်မခါးသိမ္သိမ္ႏြဲ့ႏြဲ့ေလးကိုမသိမသာေကာ့ေကာ့_ပီးဆႏၿပိုကဲလာမိ_ပန္ ပါ_ပီရွင္။
အဲဒီအ_ဖစ္ကိုသူသတိထားမိသြားတယ္တူပါရဲ့က်မေစာက္ပတ္အ၀နားမွာထိလိုက္ကြာလိုက္ဟုိေထက္လိုက္ဒီေထာက္
လုိက္နဲ့မာန္ဖီေနတဲ့သူ့လီး}ကီးကိုသူ့လက္တစ္ဖက္နဲ့ကိုင္_ပီးက်မေစာက္ ပတ္အသားႏုေလး ကိုခပ္ဖိဖိေလး ထုိးလိုက္
အဲဒီရဲ့ေအာက္နားက်မလက္နဲ့က်မဖာသာထုိးသြင္းဖူးတဲ့အရည္ခ႒ဲခ႒ဲေတြစိမ့္ထြက္ေနက်ေနရာကိုသူ့လီးထိပ္}ကီးနဲ့ခပ္ဆ
ဆေလးထိုးျကည့္လိုက္နဲ့ေသြးတုိးစမ္း ေနပါ_ပီရွင္၊
ေနာက္ေတာ့သူ့လီး}ကီးကိုက်မေစာက္ပတ္ေလးရဲ့အကဲြေျကာင္းေလးတေလဋက္လီးထိပ္နဲ့ဖိဖိ_ပီး ပြတ္ဆဲြေန
_ပန္ပါေရာအဲဒီကမွတဆင့္က်မေစာက္ပတ္အ၀ေလးနားေရာက္ေတာ့ဆတ္ကနဲခပ္ဖိဖိေလးထုိးသြင္းလိုက္တာေျကာင့္
_ဗစ္ ကနဲဆုိတဲ့အသံႏွင့္အတူ
အေမ အား လား လား ရွီး နာတယ္ ဟင့္အင္း ဟင့္အင္း။ က်မေယာင္_ပီးႏ+တ္ဖ်ားကထြက္ သြားမိပါတယ္။
အဲဒါကို}ကိဳသိထားလို့ထင္ပါရဲ့ဦးဦးဟာလက္တစ္ဖက္နဲ့က်မပါးစပ္ကို_ဖတ္ကနဲလာ ပိတ္တာေျကာင့္
အသံက်ယ္က်ယ္ေတာ့ထြက္ေပၚမလာပါဘူးရွင္၊ အမယ္ေလးနာလိုက္တာရွင္
ဘယ္လိုနာနည္းမ်ိဳးနာတယ္ဆုိတာဘယ္လိုေ_ပာရမွန္ေတာင္မသိေတာ့ပါဘူးရွင္၊(ဟင့္အင္း) (ဟင့္အင္း)
လို့ေ_ပာတဲ့ျကားကဆတ္ကနဲထိုးသြင္းလိုက္လို့တင္းတင္းျကပ္ျကပ္ကေလး၀င္သြားသ မဋသူ့လီး}ကီးကို
က်မေစာက္ပတ္ ထဲကေနက႒တ္ထြက္မသြားေအာင္သူဟာက်မကိုယ္ေပၚမွာခပ္ဖြဖြခပ္ဆဆရွိေနရက္က က်မ
မ်က္ႏွာနား ကိုသူ့မ်က္ႏွာ}ကီးကထမ္မံအုပ္မိုးလာ_ပန္ပါတယ္ရွင္၊
လက္တဖက္ကက်မရဲ့ႏုိ့အုံႏွစ္လံုးကိုအ_ပန္_ပန္အလွန္လွန္ပြတ္သပ္ေဆာ့ကစားေနရင္းသူ့ႏ+တ္ခမ္းထူထူ}ကီးကိုက်မ
ႏ+တ္ခမ္းပါးပါးေလးေပၚဖိကပ္_ပီးအငမ္းမရစုပ္နမ္းေန_ပန္ပါတယ္ရွင္၊
သူ့လီး}ကီးရဲ့အခ်ိဳ့တ၀က္အစိတ္အပိုင္းကအခုအခ်ိန္အခါမွာက်မေစာက္ပတ္ကေလးထဲသြင္း၀င္ ေနမိ_ပီး
ႏုိ့အံုႏွစ္လံုးကုိလဲပြတ္သပ္ေဆာ့ကစားေန_ပန္ဆုိေတာ့က်မဘယ္လိုမွအိပ္ေပ်ာ္ဟန္ေဆာင္မေနႏုိင္ေတာ့ပဲသူ့အနမ္း
ျကမ္းကိုသိသိသာသာ}ကီးကိုဘဲတုန့္_ပန္လိုက္မိပါ_ပီရွင္၊အံ့Íစရာေကာင္းတာကေစာေစာကနာက်င္တာေတြဘယ္
ေပ်ာက္သြားမွန္းမသိေအာင္ေပ်ာက္ကြယ္သြားတာကိုပါဘဲရွင္၊
ဦးဦးဟာသူ့လီး}ကီးက်မေစာက္ပတ္ထဲသြင္း၀င္မိသမဋေလးကိုဘဲ_ပန္လဲဆြဲမႏ+တ္ဆက္လဲထုိးမ
သြင္းေသးဘဲက်မႏ+တ္ခမ္းသားအစံုကိုနမ္းလိုက္ပါး_ပင္ႏုႏုေလးကိုဘယ္_ပန္ညာ_ပန္ႏွာေခါင္းသရမ္း
လုိက္လံုး၀န္းမို့ေမာက္_ပီးနီတာရဲႏုိ့သီးေခါင္းေလးေတြ_ပဴထြက္ေန_ပီ_ဖစ္တဲ့ရင္သားအစံုကိုလက္နဲ့
ပြတ္သပ္ေဆာ့ကစားလိုက္ပါးစပ္နဲ့ကုန္းကုန္းငံုခဲလိုက္နဲ့က်မရင္ထဲအသဲထဲမွာမခ်င့္မရဲ_ဖစ္လာေအာင္တမင္းလုပ္ေန
ေရာ့သလားမသိပါဘူးရွင္။က်မစိတ္ေတြမရိုးမရြ_ဖစ္သထက္_ဖစ္လာပါတယ္ရွင္၊
ဒါေျကာင့္အခုအခါမွာေတာ့က်မဟာသြင္း၀င္လက္စ_ဖစ္တဲ့သူ့လီး}ကီးမ်ားက်မေစာက္ပတ္ေလးထဲပို၀င္သေလာက္
၀င္ေအာင္မသိမသာခါးသိမ္သိမ္ေလးကိုႏဲြ့ကာႏြဲ့ကာ ေကာ့ေကာ့ေပးေနမိပါ_ပီရွင္
သူကလဲက်မအထာကိုသိသြားလို့ထင္ပါရဲ့အခုေတာ့နဲနဲေလးဆဲြထုတ္လုိက္_ပန္ဖိသြင္းလိုက္လုပ္ယင္း
နဲ့အရွိန္ယူစ_ပဳေနပါ_ပီ။ေလးငါးဆယ္ခ်က္ေလာက္ခပ္ေ_ဖးေ_ဖးသြင္းလိုက္ထုတ္လိုက္လုပ္ေနယင္းကေနတခါထပ္_ပီး
ခပ္ဖိဖိေလးထိုးသြင္းလိုက္_ပန္ပါတယ္၊က်မမွာေတာ့နာက်င္တဲ့ေ၀ဒနာေရာေကာင္းတဲ့အရသာေရာႏွစ္ခုေရာေနလို့တမ
်ိဳး}ကီး_ဖစ္သြားတာမို့ေယာင္ယမ္း_ပီးသူ့ရင္ပတ္}ကီးကိုက်မလက္ႏွစ္ဘက္နဲ့ဆီးတြန္းထားလိုက္မိပါတယ္ရွင္၊
ခုအခ်ိန္အထိက်မတုိ့ႏွစ္ေယာက္ဟာစကားတလံုးမွမေ_ပာ_ဖစ္ျကေပမဲ့ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာကာမအရသာကိုအ
_ပည့္အ၀ခံစားခ်င္ေနျကတာေတာ့ဘယ္သူမွလိမ္လို့မရတဲ့အခ်က္ပါဘဲ၊
သူ့လီး}ကီးဟာတ_ဖည္း_ဖည္းနဲ့ေစာက္ပတ္ထဲပိုမို၀င္လာတာမို့အနာအက်င္လဲသက္သာေအာင္သူလဲပို_ပီး_မန္ေအာင္
ေဍွာင့္ႏုိင္ေအာင္လို့က်မေပါင္ကိုကားႏုိင္သမဋကား_ပီးခါးႏြဲ့ႏြဲ့ေလးကိုလဲအခ်က္က်က်ေကာ့ေကာ့_ပီးသူ့လီး}ကီးကိုက်မ
ေစာက္ပတ္ထဲေဆာင့္အသြင္းမွာပိုမိုအဆင္ေ_ပေအာင္လိုက္ေလ်ာလိုက္မိသား_ဖစ္ေနပါေတာ့တယ္ရွင္၊
တ_ဖည္း_ဖည္းနဲ့သူဟာသူ့လီး}ကီးကိုက်မေစာက္ပတ္ထဲကနဲနဲဆြဲထုတ္လိုက္မ်ားမ်ားေဆာင့္သြင္းလိုက္လုပ္ေနယင္း
ကက်မရဲ့ေမ$းဍွင္းႏုႏုေလးေတြေပါက္စ_ပဳေနတဲ့ဆီးစပ္နဲ့သူ့အေမ$းလိမ္လိမ္တြန့္တြန့္ေကာက္ေကာက္}ကီးေတြဖံုးလ$မ္းေ
နတဲ့ဆီးစပ္တုိ့ထိမိတဲ့အခါက်ေတာ့က်မဗိုက္ထဲမွာနဲနဲ ေအာင့္သလို _ဖစ္လာပါတယ္ရွင္၊ က်မဘယ္လိုမ
ွမေနႏုိင္ေတာ့ဘဲႏ+တ္ဖ်ားကအလိုလို၊
အား အား ရွီး ဦး ဦး ရယ္ နာ နာလိုက္တာေ_ဖးေ_ဖးလုပ္ပါ ရွင္
အို ခ%ေလးပါ။ ကေလးရယ္ ခ%ေလးနာတာနဲနဲသီးခံ_ပီးေအာင့္ခံလုိက္စမ္းပါေနာ္။ ေနာက္
ေတာ့မနာေတာ့ပါဘူးကြယ္ေနာ္ ေနာ္
ဟင့္အင္း ဟင့္အင္း နာတယ္ဦးရယ္။ေတာ္ ေတာ္ပါေတာ့ရွင္ရွိခုိးပါရဲ့။သမီးေတာင္ပန္ပါရေစ။ဟို
ဗိုက္ထဲကအတြင္းထဲကိုနာလုိ့ပါရွင္ အား လား လား ရွီး
ကဲပါသမီးရယ္ဦးခ%ရပ္ထားမယ္။သမီးသားအိမ္၀ကိုသြားေထာက္မိ။ထိမိလို့_ဖစ္မွာပါ။ခ%ေနအ
နာသက္သာသြားမွာပါ၊
ဟင့္ အင္း ဟင့္အင္း မသိဘူး မသိဘူး။ေတာ္ေတာ့။ေတာ္ပါေတာ့ရွင္။က်ေအာ္လိုက္မယ္ေနာ္
ေအာ္ ကေလးရယ္ခုေလာက္ထိ_ဖစ္မိ_ပီးမွေအာ္ရတယ္လို့ေရာညည္းအေဖအေမကဘာထင္မလဲ
ဦးအခန္းထဲ_ပန္သြားလိုက္ယင္ညည္းဘာေျကာင့္ေအာ္တယ္ဆုိတာဘယ္လိုေ_ဖရွင္းမလဲ ကဲ
က်မတုိ့ႏွစ္ေယာက္စကားအ_ပန္အလွန္ေ_ပာယင္းနဲ့ဦးဦးဟာသူ့လက္ကိုအအားမထားဘဲက်မရင္သားကိုကုန္းနမ္း
လိုက္လုပ္ယင္းကေအာက္ပိုင္းကလဲသူ့လီး}ကီးတ_ဖည္း_ဖည္းက်မေစာက္ဖုတ္ထဲ
သြင္းစ_ပဳလာ_ပန္တာမုိ့က်မလဲပါးစပ္ကသာဟန္လုပ္_ငင္းေနေပမယ့္သူေ_ပာသလုိဗိုက္ထဲကနာက်င္မ+
ေ၀ဒနာမရွိေတာ့တဲ့ကာမအရသာကိုပိုမိုခံစားလာရတာေျကာင့္
ေရွ့ေနပီပီအမ+ကေနဘယ္လိုရုန္းထြက္ရမယ္ဆုိတာအပိုင္တြက္_ပီးသားဟာဘဲ။ဟင္းဒီကအိပ္ေပ်ာ္ေနတံုးသူဘဲအ
တင္းအဓမြၽ}ကံ_ပီးေတာ့
အုိကြာ သမီးကလဲညည္းအ_ပစ္တင္ရင္လဲခံရေတာ့မွာေပါ့ကြာ
ဖြတ္ ဖြတ္ _ပြတ္ စြက္ ဖတ္ စြတ္
အခုအခါမွာေတာ့က်မေစာက္ပတ္ထဲသူ့လီး၀င္လုိက္ထြက္လိုက္_ဖစ္ေနရာမွ။က်မေစာက္ေခါင္းထဲကတြက္ေနက်အ
ရည္ခ႒ဲေတြေျကာင့္သူ့လီး}ကီးက်မေစာက္ပတ္ထဲေဆာင့္လိုက္ေဍွာင့္လိုက္တုိင္းအသံဗလံေတြေတာင္_မည္ထြက္လာပါ_
ပီရွင္၊
အရွိန္ရလာလို့ထင္ပါရဲ့ဦးဦးဟာသူလီး}ကီးကိုက်မေစာက္ပတ္ထဲကက႒တ္ထြက္လုနီးပါးဆြဲႏ+တ္
လိုက္။သူ့ဆီးစပ္ကိုထိကပ္သြားေအာင္_ပန္ေဆာင့္သြင္းလိုက္နဲ့အားရပါးရ}ကီးက်မကုိတက္လိုးေနပါ
ေတာ့တယ္ရွင္။က်မလဲအခုေတာ့နာက်င္မ+ေ၀ဒနာလံုးလံုးမရွိေတာ့ဘဲသိပ္ကိုေကာင္းတဲ့အရသာေတြ့လာ_ပီမို့သူေဆာင့္ေ
ဆာင့္လိုးသြင္းလုိက္တုိင္းက်မခါးသိမ္သိမ္ေလးကိုေကာ့ေကာ့ေပးရင္းနဲ့ဦးဦးနဲ့က်မဟာႏွစ္ေယာက္သားတက္ညီ
လက္ညီကာမသုခပန္းတုိင္}ကီးဆီကိုအ_ပင္အထန္ခ်ီတက္ေနျကပါ ေတာ့တယ္ရွင္။
မိတာ ကေလး
သမီး မိတာေလး
ဟင္း
ေကာင္းလားဟင္
အုိ ဦးကလဲဘာမွန္းလဲမသိဘူး။မသိဘူး သြား
ေအာ္ ကေလးရယ္ ခုမွေတာ့ရွက္မေနပါနဲ့ေတာကြယ္။မင္းေစာက္ပတ္ေလးကိုဦးလီးနဲ့တက္လိုး ေန_ပီဘဲဟာ
ဟာဗ်ာ ဦးမေကာင္းဘူးဗ်ာ ဘာေတြေရွာက္ေ_ပာေနလဲ မသိဘူးဗ်ာ မသိဘူး
ေဟာဗ်ာ တကယ္တန္းအလုပ္_ဖစ္ေနျက_ပီဘဲ။ ဘာေတြရွက္ေနရေသးတာလဲ မိတာရဲ့ ေ_ပာစမ္းပါဦး
အို မသိဘူး မသိဘူး
က်မရွက္လြန္းလို့လက္ႏွစ္ဘက္နဲ့က်မမ်က္ႏွာကိုဖံုးအုပ္ရငိးေခါင္းတခါခါ_ဖစ္ေနရပါတယ္။
ေအာက္ပိုင္းမွာေတာ့သူ့လီးနဲ့က်မေစာက္ပတ္သြင္းရက္သားတန္းလန္း}ကီးပါဘဲရွင္၊
က်မဟာကိုယ္တုိင္အလိုးခံေနရ_ပီး_ဖစ္ေပမဲ့ခုလိုေတာ့စကားလံုးမိ်ဳးေတြကိုေတာ့နားေထာင္ႏုိင္စြမ္း_ပန္ေ_ပာႏုိင္
စြမ္းမရွိေသးပါဘူး၊
ဖြတ္ _ပြတ္ ဖလြတ္ _ပြတ္ ဖတ္ ဖတ္
က်မဟာအခုအခါမွာေတာ့သူ့ေအာက္ကေနေပါင္ႏွစ္ဘက္ကို_ဖဲကား_ပီးဒူးႏွစ္ဘက္ကိုလဲမျကြတ
ျကြေလးလုပ္ထားရတာမို့တေျကာင္းေစာေစာကသူေ_ပာတာေတြကိုရွက္မိတာကတစ္ေျကာင္းတုိ့
ေျကာင့္မ်က္ေစ့ကိုစံုမွိတ္ထားမိပါတယ္ရွင္၊
ဖတ္ ဖတ္ _ပြတ္ ဖလြတ္ ဖြတ္ ဖတ္ အား အင္း ဟင္းဟင္း ရွီး ရွီး ဟင္းဟင္း အုိး အား _ပြတ္ ဖလြတ္ ဖတ္
ဟင္းဟင္း ရွီး အား အုိး ဟင္းဟင္း အား အား
အခ်က္က်က်က်မခါးေလးကိုေကာ့ေပးေနမိတာေျကာင့္ထင္ပါရဲ့သူဟာက်မခါးေလးကိုလက္ႏွစ္
ဘက္နဲ့ဆြဲမ_ပီးက်မေပါင္ႏွစ္လံုးျကားမွာထုိင္_ပီးက်မေစာက္ပတ္ေလးကိုသူ့လီး}ကီးနဲ့အားရပါးရ
ေဆာင့္ကာေဆာင့္ကာလိုးေနပါေတာ့တယ္ရွင္။
ဖြတ္ _ပြတ္ ဖတ္ ဖတ္ အား အင္း ဟင္းဟင္း ရွီးရွီး ဟင္းဟင္း အား
က်မဘယ္လိုေ_ပာရမယ္မွန္းမသိတဲ့ကာမသုခအရသာထူး}ကီးကိုအခုက်မ_မိန္_မိန္}ကီးခံစားေနရပါ _ပီေကာရွင္၊
သူအနားယူခ်င္လို့ထင္ပါရဲ့သူ့လီးမာေတာင့္ေတာင့္}ကီးကိုက်မေစာက္ပတ္ထဲတဆံုးဖိသြင္း_ပီးဆီးစပ္ခ်င္းထိကပ္
သြားတဲ့အထိစိမ္ထားလိုက္_ပီးက်မကိုယ္ေပၚေမွာက္ရက္သားေရာက္လာ_ပီးက်မႏ+တ္ ခမ္းသားပါးပါး
ေလးကိုအျကာ}ကီး ဖိကပ္စုပ္နမ္း_ပီးမွပါး_ပင္ႏွစ္ဘက္ကိုတရ+ိက္မတ္မတ္နမ္းျကဴလုိက္ _ပန္ပါသည္၊
ဗနာက္_ပီးက်မနားရြက္ဖ်ားေလးေတြကိုမနာမက်င္ေအာင္ငံုခဲလိုက္_ပီးမွပါးခ်င္းကပ္_ပီးတုိးတုိးညင္းညင္းေလး
ေကာင္းလားဟင္ လို့ေမး_ပန္တာေျကာင့္
အို မသိဘူးသြား
က်မတုိ့ႏွစ္ေယာက္္လီးနဲ့ေစာက္ပတ္စြပ္ရက္သားတိုးတုိးညင္ညင္စကားေ_ပာရင္းအပန္းေ_ဖျကပါတယ္၊အခုအခါ
မွာေတာ့က်မမွာရွက္စိတ္ေေတြဘယ္ေရာက္ကုန္မွန္းေတာင္မသိေတာ့ပါဘူးရွင္။ အင္းေလ
က်မေပါင္_ဖဲဒူးကား_ပီးအလိုးခံေေန_ပီ_ဖစ္တာမို့ဒီထက္ပို_ပီးဘာမ်ားရွက္စရာရွိပါေသးလဲရွင္၊
ကဲကေလး}ကီးေရလုပ္ငန္း_ပန္စလိုက္ရေအာင္
အို ဦးကလဲဗ်ာ အင့္အင့္ဟင္း
ေ_ပာေ_ပာဆုိဆုိဦးဦးဟာသူ့ရဲ့ေ_မြေဟာက္ပါး_ပင္းေထာင္သလုိမာန္ဖီေနတဲ့လီး}ကီးကိုက်မေစာက္
ပတ္ထဲလိုးေနပါေတာ့တယ္ရွင္၊
အား ရွီး ဟင္းဟင္း ေကာင္း ေကာင္းလိုက္တာဦးရယ္ သမီးမနာေတာ့ပါဘူး ေဆာင့္ ေဆာင့္စမ္းပါ
အားရပါးရေဆာင့္လိုးလုိက္ပါရွီး
ေစာေစာကသူေမးတုန္းကရွက္သလိုလိုနဲ့စကားမ_ပန္_ဖစ္တဲ့က်မဟာအခုလုိသူကအားရပါးရဆက္တုိက္}ကီးေဆာင့္
ကာေဆာင့္ကာလုိးေပးလိုက္ေတာ့ႏ+တ္ဖ်ားကအလိုအေလ်ာက္ဒီစကားေတြထြက္ သြားမိပါတယ္ရွင္၊
က်မေစာက္ေခါင္းထဲကထြက္လာတဲ့အရည္ေတြဟာလဲအခုအခါမွာဖင္ျကားထဲစီးရံုမဋမကေမြ့ယာ
ခင္းေတြကိုပါစုိစြတ္_ပီးတင္ပါးေတြအထိေပက်ံေအာင္_ဖစ္သြားပါတယ္၊
သူဟာတ_ဖည္း_ဖညး္ေဆာင့္ခ်က္ေဍွာင့္ခ်က္သြက္သထက္သြက္လာ_ပီးအသက္ရွဴသံေတြလဲ_မန္သထက္_မန္လာပါ
တယ္ရွင္၊က်မမွာေတာ့သူသြက္ေလခံရတာပိုအရသာရွိေလမို့ခါးေလးကိုသာအခ်က္က်က်ေကာ့ေကာ့ေပးေနမိပါတယ္။
အဲ အဲဒီေနာက္က်မွတ_ဖည္း_ဖည္းအရွိန္တက္လာ^ပီးအသက္ရွဴ _ပင္းလာရာကေန
ဟင္းဟင္း အား အင္း ရွီး ရွီး အား အုိး ေကာင္း ေကာင္း ေဆာင့္အား ေဆာင့္ပါ အား ဟင္းဟင္း
သူဟာအခ်က္သံုးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္မနားမေနသူ့လီး}ကီးကိုက်မေစာက္ပတ္ေလးထဲအားရပါးရ
ေဆာင့္ေဆာင့္လုိးလိုက္တဲ့အခါမွာေနာက္ဆံုး။ သူ့လီး}ကီးက်မေစာက္ပတ္ထဲမွာဆတ္ကနဲတုန္သြား
_ပီး။က်မေစာက္ေခါင္းထဲမွာေႏြးကနဲေႏြးကနဲ_ဖစ္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့က်မကိုယ္တုိင္လဲလက္ဖ်ားေ_ခဖ်ားေတြတဆတ္
ဆတ္တုန္_ပီးအေျကာေပါင္းသိန္းသန္းမကစိမ့္ေနေအာင္စိမ့္သြား_ပီးသူ့ေျကာ_ပင္ }ကီးကိုက်မ
လက္ႏွစ္ဘက္နဲ့အင္အားရွိ သမဋတအား}ကီးလွမ္းဖက္လိုက္မိပါေတာ့တယ္ရွင္၊
သူ့လီး}ကီးက်မေစာက္ပတ္ထဲမွာဆတ္ကနဲတုန္တုန္_ပီးေႏြးကနဲေႏြးကနဲ_ဖစ္သြားတာနဲ့အတူက်မေစာက္ေခါင္းထဲ
ကအေျကာအခ်င္ေတြဟာသူ့လီးကိုဆြဲယူစုပ္_မိဳပစ္လုိက္သလုိမ်ိဳး_ဖစ္သြားတဲ့အ_ပင္က်မေစာက္ေခါင္းထဲကေနလဋံက်
_ပီးဖင္ျကားတေလဋာက္တစိမ့္စိမ့္ယိုစီးက်သြားပါေတာ့တယ္ရွင္၊

4 comments:

YCOWA said...

ဂြတ္တယ္ဗ်ာ

kokoaung said...

အဲဒီလို တူမေလးတစ္ေယာက္ေလာက္ရွိျခင္လိုက္တာ၊အ
ေဒၚမရိွတဲ့အခ်ိန္ေတြတိုင္းေခၚလိုးလို ့ရေအာင္။တူမေတာ္
ခ်င္တဲ့သူေတြရွိရင္ဆက္သြယ္လို ့ရတယ္ေနာ္။

ZARNI said...

ၾကိဳက္သြားျပီဗ်ာ...ဒါမ်ဳိအျမဲတမ္းဖတ္ခ်င္တယ္ဗ်ာ

bo nu said...

ခုထိေကာင္းတုန္း