2008/03/22

ခ်စ္ နည္ းမ်ား

မ်ား ၃။၂။၉၈
အထု ိ င္ (မူ ရင္ း)
မိ န္ းမသည္ ေလွ }ကီးထု ိ းအေပးမ်ိ ဳးေပးႈပက္ လက္ အိ ပ္ ေနစဥ္ ေယာက္ ်ားကေဆာင္ ့ ေျကာင္ ့ ေကာ့ ေကာ့ ထု ိ င္ ခါ
မိ န္ းမ.ေပါင္ ႏွ စ္ ဘက္ ကိ ု ဆြ ဲႈမိ မိ .ေပါင္ ႏွ စ္ ဘက္ ေပၚသု ိ ့ တင္ လု ိ က္ ^ပီးလဋင္ လက္ မ်ားက မိ န္ းမ.ေပါင္ ေအာက္ မွ
လဋိ ဳႈပခံု းကိ ု လွ မ္ းဆြ ဲစပ္ ယွ က္ ရသည္ ၊
ေယာက္ ်ားသည္ အေနအထားမွ န္ သည္ ႏွ င္ ့ တ^ပိ ဳင္ နက္ မိ န္ းမပခံု းကိ ု စံု ကိ ု င္ ႈမိ မိ ဘက္ သု ိ ့ ဆြ ဲခါအဂၤ ါဇာတ္ ကိ ု လည္ း
ေကာ့ လု ိ က္ စဥ္ မိ န္ းမကလည္ းေÕမာက္ ျကြ ႈေပးလု ိ က္ ကဆီးစပ္ အံု တြ င္ း႔_မဳပ္ ႈေနေသာမ_မင္ ရသည္ ့ အတြ င္ းပိ ု င္ း
လိ င္ တံ.အရင္ းတု ိ င္ ေအာင္ စံု းစံု း_မဳပ္ ၀င္ ႈသြ ားေပလိ မ္ ့ မည္ _ဖစ္ သ_ဖင္ ့ က်ားေရာမပါ။ႏွ စ္ သိ မ္ ့ ေျကနပ္ _ခင္ း_ဖစ္ ႏိ + င္ ေပ
လိ မ္ မည္ ၊အဂၤ ါဇာတ္ အတု ိ ရွ င္ မ်ားႊနည္ းႏွ င္ ့ သင္ ့ ေလ်ာ္ ေပလိ မ္ ့ မည္ ၊
အထု ိ င္ (မူ ခြ ဲ-၁)
မိ န္ းမသည္ ပက္ လက္ လွ န္ ခါဒူ းမ်ားကိ ု ေထာင္ ႈကားေပးစဥ္ ။ေယာက္ ်ားသည္ မိ န္ းမ.ေပါင္ ခြ ဆံု အ
ရင္ း႔ဖင္ ထားခါေ_ခမ်ားကမိ န္ းမ.တင္ ပါးအ_ပင္ ဘက္ တြ င္ ခ်ႈေဆာင္ ့ ေျကာင္ ့ ထိ ု င္ ^ပီးအဂၤ ါဇာတ္ ခ်င္ း
ေနသားက်က်ရွ ိ ေစလ်က္ ဖင္ ကိ ု ျကြ ႈေဆာင္ ့ အားယူ ခါစပ္ ယွ က္ ရသည္ ၊မိ န္ းမ.တင္ းပါးေအာက္ ႔
ေခါင္ းအံု း_ဖစ္ ေစအ၀တ္ ေခါက္ ထူ ထူ _ဖစ္ ေစခံထားႏု ိ င္ .၊
ထိ ု သု ိ ့ ရွ ိ စဥ္ မိ န္ းမသည္ ေ_ခမ်ားကိ ု ဆန္ ု ့ လိ ု က္ ကေယာက္ ်ားကဖင္ ကိ ု ျကြ ႈေပးလိ ု က္ ရ.၊မိ န္ းမသည္ ေပါင္ ႏွ စ္
ဘက္ ကိ ု ေစ့ လိ ု က္ လဋင္ ေယာက္ ်ားသည္ ေပါင္ ရင္ း႔ဖင္ ခ်ႈေဆာင္ ့ ေျကာင္ ့ ထိ ု င္ လ်က္ ရွ ိ ေပမည္ ၊ထိ ု အခါ႔
ပက္ လက္ စင္ းေရွ းနည္ းမ်ိ ဳး_ဖစ္ သြ ား.၊
အထိ ု င္ (မူ ခဲြ -၂)
ေယာက္ ်ားသည္ အိ ပ္ ရာေပၚတြ င္ ဖင္ ခ်ခါဒူ းေကြ းေ_ခဆင္ းႈထိ ု င္ လ်က္ ရွ ိ ခု ိ က္ မိ န္ းမကေယာက္ ်ား.ေပါင္ မ်ားကိ ု
ခြ ႈမ်က္ ႏွ ာခ်င္ းဆု ိ င္ ေဆာင္ ့ ေျကာင္ ့ ထိ ု င္ ရမည္ ၊ထိ ု ့ ေနာက္ အဂၤ ါဇာတ္ ခ်င္ းအံက်ဟန္ က်ရွ ိ ေစ^ပီးမွ စပ္ ယွ က္ ရေလ
သည္ ၊ေယာက္ ်ားသည္ မိ န္ းမ.ခါးႏွ င္ ့ တင္ ပါးမ်ားကိ ု ဖက္ ႈေÕမာက္ ျကြ _ခင္ း။ခြ ာကပ္ _ခင္ းတု ိ ့ ကိ ု _ပဳလ်က္ ။မိ န္ းမက
လည္ းကု န္ းခ်ည္ ေကာ့ ခ်ည္ _ပဳေပးရသည္ ၊မိ န္ းမသည္ ေယာက္ ်ား.ဆင္ ေ_ခေလ်ာေထာင္ လ်က္ ရွ ိ ေသာေပါင္ မ်ားကိ ု
ခါး။တင္ ပါးမ်ားႏွ င္ ့ ခပ္ မီွ မီွ _ပဳခါလက္ _ဖင္ ့ ကိ ု င္ ႈေဆာင္ ့ အားယူ ႏု ိ င္ ေသးသည္ ၊
ထု ိ သု ိ ့ ရွ ိ ေနစဥ္ ေယာက္ ်ားသည္ လက္ ႏွ စ္ ဘက္ ကိ ု ေနာက္ သု ိ ့ ပစ္ ႈေထာက္ ခါေ_ခမ်ားကု ိ ခြ ဲလိ ု က္ ^ပီး
မိ န္ းမကလည္ းေယာက္ ်ား.ေပါင္ ဂြ ျကားတြ င္ းသု ိ ့ ဖင္ ခ်ႈေဆာင္ ့ ေျကာင္ ့ ထိ ု င္ လိ ု က္ ^ပီးလဋင္ လက္ မ်ားကိ ု ေက်ာഊေနာက္ အိ ပ္ ရာေပၚသု ိ ့ ေယာက္ ်ားနည္ းတူ လွ မ္ းေထာက္ လိ ု က္ ပါက။ေဖၚ_ပခဲ့ ေသာႋထိ ု င္ လ်က္ ၮနည္ းမ်ိ ဳး_ဖစ္ သြ ားေပ
မည္ ၊ထိ ု အခါေယာက္ ်ားသည္ ေထာင္ ထားေသာဒူ းမ်ားကိ ု ေအာက္ သု ိ ့ ခ်ႈေ_ခဆင္ းလိ ု က္ ရသည္ ၊
ထု ိ သု ိ ့ ရွ ိ ျကရာမွ ေထာက္ ထားေသာလက္ ႏွ စ္ ဘက္ ကိ ု ႑ု ပ္ သိ မ္ းခါတဦးကိ ု တဦးဖက္ တြ ယ္ နမ္ း႑+ ပ္ _ခင္ းကလူ က်ီ
စယ္ _ခင္ းလည္ း_ပဳႏိ ု င္ ေလသည္ ၊
အထိ ု င္ (မူ ခြ ဲ-၃)
မိ န္ းမသည္ ထိ ု င္ ႈေနေသာေယာက္ ်ားအားေက်ာေပးႈထပ္ ထိ ု င္ ^ပီးဖင္ ကိ ု မႈေရွ ့ သု ိ ့ ကု န္ းလ်က္ လိ င္ တံကိ ု သြ င္ း
^ပီးလဋင္ ငိ ု က္ စု ိ က္ _ပဳခါဖင္ ကိ ု ျကြ ႈျကြ ႈေရွ ့ တိ ု ု းေနာက္ ဆု တ္ လု ပ္ ေပးရသည္ ၊ေယာက္ ်ားကလည္ းေနာက္ သု ိ ့ ယိ ု င္ ခါအ
ဂၤ ါဇာတ္ အံု ကိ ု ေရွ ့ သု ိ ့ ေကာ့ ႈေကာ့ ႈေပးရသည္ ။က်ားေရာမပါ။ေ_ခမ်ားကိ ု ကားႈထိ ု င္ ရသည္ ၊
ေယာက္ ်ားသည္ လက္ ႏွ က္ ဘက္ _ဖင္ ့ မိ မိ .ကိ ု ယ္ ကိ ု က်ားကန္ ထားသကဲ့ သု ိ ့ ေက်ာ ေနာက္ သု ိ ့ ပစ္ ေထာက္
ႈထားႏ+ ိ င္ .။မိ န္ းမ.သား_မတ္ ႏွ စ္ စံု ကိ ု ေနာက္ မွ ေနႈလည္ းဆြ ဲႏိ + င္ .။ခါးကိ ု လည္ းဖက္ ႏိ + င္ .။တင္ ပါးဆံု }ကီးမ်ားကိ ု
လည္ းနယ္ ေခ်ပြ တ္ သပ္ _ခင္ းစိ တ္ ရွ ိ သလိ ု ဍွ စ္ ကိ ု င္ _ခင္ းလည္ း_ပဳႏိ + င္ သည္ ၊
အထိ ု င္ (မူ ခဲြ -၄)
ေယာက္ ်ားသည္ ေ_ခဆင္ းလ်က္ ထိ ု င္ ရသည္ ။မိ န္ းမကေယာက္ ်ားဘက္ သု ိ ့ မ်က္ ႏွ ာမူ ႈေယာက္ ်ား.တင္ ပါးမ်ား
ကိ ု မိ မိ ေ_ခမ်ား_ဖင္ ့ _ဖတ္ ေက်ာ္ ႈေဆာင္ ့ ေျကာင္ ့ ထု ိ င္ ခါလိ င္ တံကိ ု စံနစ္ က်သြ င္ း^ပီးလဋင္ ေကြ းထားေသာေ_ခမ်ားကိ ု
ေယာက္ ်ား.ေက်ာဘက္ သု ိ ့ ဆန္ ့ တန္ းလိ ု က္ ရသည္ ။ေယာက္ ်ားကလည္ း၄င္ း.ေ_ခမ်ားကိ ု မိ န္ းမနည္ းတူ ဆန္ ့ တန္ းလိ ု
က္ ရသည္ ။တဦးႏွ င္ ့ တဦးအခ်ိ န္ ျကာရွ ည္ စြ ာဖက္ ႈမွ ိ န္ းေနႏိ + င္ ျက.။ေ_ပာလိ ု ရာစကားမ်ားကိ ု အထိ ု င္ မပ်က္ ထိ ု င္
ရင္ းေ_ပာႏု ိ င္ ႑ု ံမဋမကတလွ ည္ ့ စီနမ္ း_ခင္ းစု တ္ _ခင္ းလည္ း_ပဳႏိ + င္ ျကေပသည္ ၊
ထု ိ ကဲ့ သု ိ ့ လိ င္ တံကိ ု သြ င္ းခါႏွ စ္ ကိ ု ယ္ ့ တကိ ု ယ္ _ဖစ္ ဍွ စ္ ဖက္ တြ ယ္ ႈေနျကသည္ မွ ာ။အားမလိ ု အားမရႏွ င္ ့ ဖန္ ့ သငန္ ့
ငန္ ့ ေတြ ့ ေနျကေပမည္ ၊မခ်င္ ့ မရဲလည္ း_ဖစ္ ေနျကေပမည္ ။အေသသားက်ားကန္ ႈေဆာင္ ့ လု ိ လွ ပါေသာ္ လည္ းမ_ဖစ္
ႏိ + င္ ျကသ_ဖင္ ့ တဖိ န္ ့ ဖိ န္ ့ တတု န္ တု န္ ႏွ င္ ့ ေဆာက္ တည္ ရာမရ_ဖစ္ ေနျကေပလိ မ္ ့ မည္ ။ထု ိ အခါတြ င္ မွ အားရပါးရေဆာင္ ့
ႏိ + င္ ေသာမိ မိ တု ိ ့ ႏွ စ္ သက္ ရာအ_ခားနည္ းတနည္ းနည္ းသု ိ ့ ကူ းေ_ပာင္ းစပ္ ယွ က္ ရေပသည္ ၊
အ_ခားနည္ းသု ိ ့ မကူ းလိ ု ဘဲႏွ င္ ့ ^ပီးစီးသြ ားလိ ု ျကပါကေယာက္ ်ားကမိ န္ းမ.တင္ ပါးကိ ု လက္ ႏွ စ္ ဘက္ ႏွ င္ ့ စံု ကိ ု င္
ကာအထက္ ေအာက္ ေÕမာက္ ျကြ _ခင္ း။အဂၤ ါဇာတ္ ကိ ု ပု တ္ သင္ သတႊၽ ၀ါမ်ားေခါင္ းညိ မ္ ့ သလု ိ ညိ မ္ ့ ႈညိ မ္ ့ ႈေနရန္ အဂၤ ါအံု
ကိ ု လ+ ပ္ ရွ ားေစလ်က္ တ%ွ ာရာဂေျကာမ်ားကိ ု ဍွ စ္ ႈဍွ စ္ ႈထု တ္ _ခင္ း။မိ န္ းမကလည္ းစပ္ ယွ က္ ေပါက္ အေခါင္ းတ
ေလဋာက္ ရွ ိ အသားမ်ား_ဖင္ ့ ^မံဳ့ ႈေပး_ခင္ း။စု တ္ ႈေပး_ခင္ း။စပ္ ယွ က္ ေပါက္ ကိ ု ေမ$ေႏွ ာက္ ႈေနသကဲ့ သု ိ ့ ရွ ိ ေအာင္ အ
ထက္ ေအာက္ ႏွ င္ ့ ေဘးပတ္ လည္ ေ၀့ ၀ိ ု က္ ခါတအားပြ တ္ ႈေပး_ခင္ းမ်ားအ_ပင္ ဖင္ မ်ားကိ ု လည္ းေနာက္ ႏွ င္ ့ ေရွ ့ သု ိ ့ ႏွ စ္ ဦး
^ပိ ဳင္ တူ ဆု တ္ ခါသိ ပ္ ႈသိ ပ္ ႈေပးရေလသည္ ၊ഊအထု ိ င္ (မူ ခဲြ -၅)
က်ားေရားမပါေနာက္ သု ိ ့ လက္ ေထာက္ ႈေဆာင္ ေျကာင္ ့ ထိ ု င္ ခါစပ္ ယွ က္ ရသည္ ၊မိ န္ းမသည္ ဒူ းကိ ု ကားႏ+ ီင္ သမဋ
ကားႈထု ိ င္ ရ.။ေယာက္ ်ားသည္ မိ န္ းမ.ေပါင္ ျကားတြ င္ ထိ ု င္ လ်က္ ေနာက္ တြ င္ ေထာက္ မွ ီထားေသာလက္ ႏွ စ္ ဘက္
ႏွ င္ ့ အားယူ ႈေဆာင္ ့ ရာတြ င္ မိ န္ းမကလည္ းအလားက်မခံ_ပန္ ႈေဆာင္ ့ ႏ+ ိ င္ .။ႏွ စ္ ဦးစလံု းပင္ ပန္ းလဋင္ ဖင္ မ်ားကိ ု အိ ပ္
ရာေပၚ_ပန္ ခ်ခါရပ္ နားႏိ + င္ ေပသည္ ၊ေယာက္ ်ားကသား_မတ္ ႏွ စ္ စံု ကိ ု ကိ ု င္ လ်က္ ပါးကိ ု လည္ းနမ္ း႑+ ပ္ လိ ု က္ ေထာက္
ထားေသာလက္ ကိ ု ႑ု ပ္ သိ မ္ းႈမိ မိ အလိ ု က်_ပဳမူ ႏိ + င္ သည္ ထိ ု သု ိ ့ _ပဳလဋင္ မိ န္ းမကေကာ့ ေပးရသည္ ၊
အထိ ု င္ (မူ ခြ ဲ-၆)
စာပဲြ ႏွ စ္ ခု သု ိ ့ မဟု တ္ ။ကု တင္ ႏွ စ္ လံု း_ဖစ္ ေစ။ေယာက္ ်ား.အဂၤ ါဇာတ္ အထိ _မင္ ့ ေသာအ_ခားအရာ၀တÔ ဳႏွ စ္ ခု ကိ ု
_ဖစ္ ေစတခု ႏွ င္ ့ တခု ေတာင္ ဆု ပ္ သာသာခြ ာႈခင္ းထား^ပီးလဋင္ ။မိ န္ းမသည္ စာပြ ဲႏွ စ္ ခု ေပၚသု ိ ့ ေ_ခတဘက္ စီခ်ခါ။
ေဆာင္ ့ ေျကာင္ ့ ကားကားထိ ု င္ ေနစဥ္ ။ေယာက္ ်ားသည္ ခု တင္ ႏွ စ္ လံု းျကားသု ိ ့ ၀င္ ႈမတ္ တတ္ စပ္ ယွ က္ ရသည္ ၊
ေမွ ာက္ ထိ ု း (ေခတ္ သစ္ နည္ း)
ေမွ ာက္ ႈအိ ပ္ ေနေသာမိ န္ းမအေပၚသု ိ ့ ေယာက္ ်ားကအလ်ားလိ ု က္ ထပ္ ႈေမွ ာက္ ခါစပ္ ယွ က္ ရသည္ မိ န္ းမ.ဆီး
ခံု ေအာက္ ပိ ု င္ းတြ င္ ေခါင္ းအံု းတလံု းခု ထားရသည္ ။မိ န္ းမသည္ ေပါင္ ကိ ု မကားလြ န္ းမေစ့ လြ န္ းအေနေတာ္ ထားရသည္ ။
ေစ့ ရမွ ေျကနပ္ ျကလဋင္ လည္ းအဂၤ ါဇာတ္ အလယ္ ေလာက္ အထိ ၀င္ ေနခု ိ က္ တြ င္ မွ ေစ့ ထားရသည္ ။မိ မိ တိ ု ့ အဂၤ ါဇာတ္ ကိ ု
အရင္ အထိ Õမဳပ္ လိ ု ေသာေယာက္ ်ားမ်ားႏွ င္ ့ သားသြၽ ီးရလိ ု ေသာဇနီးေမာင္ ႏွ ံမ်ားအတြ က္ သင္ ့ ေလ်ာ္ ေသာနည္ းမဟု တ္
ေပ၊
ေလွ }ကီးထိ ု း (မူ ခဲြ -၁)
မိ န္ းမသည္ ပက္ လက္ လွ န္ ႈအိ ပ္ ခါဒူ းကိ ု အနည္ းငယ္ ေကြ းမခါေ_ခဘ၀ါးမ်ားကိ ု ျကမ္ းသု ိ ့ ခ်ထားရသည္ ။
ေယာက္ ်ားကမိ န္ းမ.ေပါင္ ျကားတြ င္ း႔ဒူ းကိ ု စံု ေထာက္ ႈ၀င္ ခါ။တေတာင္ _ဖင္ ့ ျကမ္ း_ပင္ ကိ ု ေထာက္ ႈလက္ မ်ား_ဖင္ ့
မိ န္ းမ.ဂ်ိ ဳင္ းေအာက္ မွ ဂု တ္ ကိ ု လွ မ္ းဖက္ ႈစပ္ ယွ က္ ရသည္ ၊ေ_ခဘမိ ု းခ်င္ းကိ ု လိ မ္ ႈထားႏိ + င္ .။မိ န္ းမကေအာက္ မွ ေန
ႈေယာက္ ်ား.လည္ ပင္ းကိ ု လွ မ္ းဖက္ ခါတလွ ည္ ့ စီနမ္ းႏိ + င္ ။ႏ+ တ္ ခမ္ းခ်င္ းေတ့ စု တ္ ႏိ + င္ ျက.၊
ေလွ }ကီးထိ ု း (မူ ခဲြ -၂)
အထက္ ပါမူ ခဲြ -၁-အတိ ု င္ းမိ န္ းမကေပးစဥ္ ။ေယာက္ ်ားကဒူ းေထာက္ ႈ၀င္ ခါ။တေတာင္ ႏွ င္ ့ မေထာက္ ဘဲ
လက္ ဘ၀ါးမ်ား _ဖင္ ့ ေထာက္ ႈ စပ္ ယွ က္ ရေလသည္ ၊ႊမူ ခဲြ -၂-နည္ းမွ ာမူ ခဲြ -၁-နည္ းကဲ့ သု ိ ့ ေယာက္ ်ား.ഊရင္ ႏွ င္ ့ မိ န္ းမ.ရင္ သားတု ိ ့ မထိ ေတြ ့ ႏ+ ိ င္ ေပ။မူ ရင္ းနည္ းမွ မူ ခြ ဲ-၁သု ိ ့ ၄င္ း။မူ ခြ ဲ-၁-မွ မူ ခဲြ -၂-သု ိ ့ ၄င္ း။ေ_ပာင္ းလ$ဲ
စပ္ ယွ က္ လဋင္ အထိ အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးထိ ေသာေျကာင္ ့ အေတြ ့ အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳးေတြ ့ ႏု ိ င္ ေပသည္ ၊
ကန္ ့ လန္ ့ ပံု ဟန္
မိ န္ းမသည္ ဒူ းေထာင္ ေပါင္ ကား_ပဳပက္ လက္ အိ ပ္ ေနစဥ္ ေယာက္ ်ားသည္ ကန္ ့ လန္ ့ _ဖစ္ တေစာင္ း၀င္ ႈအိ ပ္ ခါလိ င္
တံကိ ု သြ င္ းရသည္ ။ထု ိ ့ ေနာက္ ပက္ လက္ ယွ ဥ္ ခ်ည္ ။ေခါင္ းငဲ့ ခ်ည္ _ပဳႈ၄င္ း။ေစာင္ း^မဲေစာင္ းလ်က္ ေသာ္ ၄င္ း။ေရွ ့ တု ိ း
ေနာက္ ဆု တ္ လု ပ္ ႈစပ္ ယွ က္ ရသည္ ၊မိ န္ းမကေယာက္ ်ား.တင္ ပါးေပၚသု ိ ့ ေ_ခတင္ ခါဖိ ကပ္ ေပးရ.၊ေယာက္ ်ားကအ
အိ ပ္ လိ ု က္ ႏွ င္ ့ မိ န္ းမကတိ ု းကပ္ တြ န္ းဖိ လိ ု က္ _ပဳ_ခင္ းကိ ု စည္ း၀ါးတက်ရွ ိ ေစလဋင္ အမ်ိ ဳးတစံု _ဖစ္ ေသာအေတြ ့ ထူ းကိ ု ခံစား
ရေပလိ မ္ ့ မည္ ၊

No comments: